Projecten

Op deze pagina vindt u de gegevens van zo veel mogelijk van onze projecten. U kunt hiernaast selecteren naar land waarin het project is uitgevoerd, naar thema, of naar soort opdrachtgever. Deze database bevat de projecten van zowel Ligtermoet & Partners als van BVA en Timenco. Waar mogelijk vindt u het door ons opgeleverde rapport als downloadbare pdf.

Fietsparkeren station Barendrecht

Projectnummer: 1699
Land: Nederland
Opdrachtgever: Gemeente Barendrecht
Bedrijf: L&P
Datum: november 2016
Rapport: Verkenning locaties fietsparkeren station Barendrecht, eindrapportage, Rotterdam, november 2016

Rondom het station Barendrecht zijn diverse ontwikkelingen gaande. Het station wordt opgenomen in het netwerk van snelfietsroutes, er worden enkele nieuwe bouwprojecten gerealiseerd, de parkeerdruk wordt aangepakt. Ook wordt het tekort aan fietsparkeerplekken opgelost. Er zijn gelijktijdig vier studies opgestart naar oplossingsmogelijkheden, waarbij Ligtermoet & Partners een snelle verkenning heeft gedaan naar uitbreidingslocaties voor fietsparkeren. De komende jaren moeten er 500 tot 600 extra plekken gerealiseerd worden. Wij hebben mogelijke locaties geïnventariseerd en gekeken naar capaciteit, kwaliteit (aantrekkelijkheid en veiligheid) en naar grove indicatie van kosten. Gemeente Barendrecht gaat deze informatie gebruiken als nuttige bouwstenen voor de integrale ontwikkeling van het stationsgebied.

Parkeerbeleidsplan Kortenberg

Projectnummer: 1636
Land: België
Opdrachtgever: Gemeente Kortenberg
Bedrijf: Timenco
Datum: januari 2017
Rapport: Parkeerbeleidsplan Kortenberg, Leuven, januari 2017

We schreven het parkeerbeleidsplan van de gemeente Kortenberg. Dit parkeerbeleidsplan vertrekt vanuit een groot aantal concrete vragen waar de gemeente mee zat. Deze vragen handelden zowel op de inrichting van parkings, de aanpassing van parkeerregimes als de invoering van parkeerrestricties. Het parkeerbeleidsplan bestaat bijgevolg uit 2 luiken:
• het parkeerbeleidsplan waarin de visie en strategie worden beschreven
• een detaillering met onderzoeken en adviezen over concrete problemen, gaande van inrichting, evaluatie van blauwe zones tot de invoering van bewonersparkeren

Bij het opstellen van het parkeerbeleidsplan werd zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande gegevens. Enkel waar bijkomende gegevens noodzakelijk waren, werden gerichte metingen uitgevoerd.

Programmamanagement Tour de Force

Projectnummer: 1631
Land: Nederland
Opdrachtgever: Tour de Force
Bedrijf: L&P
Datum: december 2016
Rapport: Agenda Fiets 2017-2020, Utrecht/Rotterdam/Den Haag, december 2016

De gezamenlijke overheden willen ‘de kracht van de fiets’ benutten om een forse impuls te geven aan de bereikbaarheid, gezondheid, stedelijke en regionale ontwikkeling van Nederland. Koos Louwerse heeft van begin af aan als kwartiermaker met de ‘Tourleiding’ en de ‘ploegleiders’ de organisatie uitgewerkt en is daarna aangebleven als programmamanager. In de ‘Tourleiding’ is de bestuurlijke betrokkenheid van de overheidspartijen gewaarborgd. Elk van de zes ploegen is aan het werk met een specifiek onderwerp dat dat de fietsambities substantieel vooruit kan helpen, zoals technologie, ketenmobiliteit of gezondheid. De ploegen zijn samengesteld uit deelnemers vanuit wegbeheerders, openbaar bestuur, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, wetenschap en mobiliteitsbedrijven.
Ook in 2017 is Koos bij de Tour betrokken. Hij gaat als programma-manager door met o.a. het voorbereiden van vergaderingen van de Tourleiding en het Tourbureau, het coördineren van de Tourploegen, het organiseren van een inspiratiedag en de jaarlijkse Fietstafel en het coördineren van de communicatie over Tour de Force.

Schoolomgevingen Wevelgem

Projectnummer: 1593
Land: België
Opdrachtgever: Gemeente Wevelgem
Bedrijf: L&P
Datum: mei 2016
Rapport: Schoolomgevingen Wevelgem, evaluatie en advies, Leuven, mei 2016

Via proefopstellingen probeert de gemeente Wevelgem het verkeer in de buurt van de school veiliger te maken. Schoolstraten, zoen & reis, alternatieve ontsluitingen routes voor kinderen die met de auto worden gebracht zijn enkele ingrediënten. Na een proefperiode van zes maanden evalueert de gemeente samen met de bewoners en de scholen. Uit de evaluatie van vier schoolomgevingen bleken de resultaten niet voor iedereen even bevredigend te zijn. Daarom schakelden zij Timenco in om deze vier proefopstellingen kritisch te bekijken. Wij deden dit door tijdens het begin of einde van de schooltijd het gedrag te observeren. Hieruit zijn creatieve voorstellen gekomen om de situatie te verbeteren. We keken zowel naar oplossingen op korte termijn (realisatie voor aanvang nieuw schooljaar) als naar lange termijnoplossingen.

Verkenning SPI snelheid

Projectnummer: 1583
Land: Nederland
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
Bedrijf: L&P
Datum: september 2016
Rapport: Risicogestuurd beleid met indicatoren gerelateerd aan snelheid

De ongevallenregistratie is niet meer geschikt als enige bron om de aanpak van verkeersonveiligheid op te baseren. De wens bestond om de maatregelen meer te gaan baseren op risico’s. Die zouden dan in beeld gebracht worden met Safety Performance Indicators. Snelheid is zo’n bekende risicofactor. Hoge snelheid is niet alleen een oorzaak van ongevallen, het heeft ook grote invloed op de ernst van letsel. Voor Rijkswaterstaat-WVL hebben wij een verkenning uitgevoerd naar de toepasbaarheid van risico-gestuurd werken in het verkeersveiligheidsbeleid van regionale en lokale partijen. We analyseerden de wetenschappelijke literatuur uit binnen- en buitenland en gingen op zoek naar zinvolle en handzame indicatoren en naar kansrijke werkwijzen voor de praktijk. De resultaten zijn ingebracht in het Bestuurlijk Overleg Ruimte & Bereikbaarheid.

Samenwerking ROCOVs Oost Nederland

Projectnummer: 1580
Land: Nederland
Opdrachtgever: 4 ROCOVs en 4 provincies
Bedrijf: L&P
Datum: augustus 2016
Rapport: Samenwerking ROCOVs Oost - eindrapportage, Rotterdam, augustus 2016

In Overijssel, Gelderland en Flevoland werkten de provincies al enige tijd samen bij de de uitvoering van het openbaar vervoerbeleid en het beheer van de elf gebieds- en lijnconcessies in landsdeel Oost. De vier betrokken ROCOVs (Overijssel, Twente, Gelderland en Flevoland) hadden al regelmatig gezamenlijk overleg over grensoverschrijdende onderwerpen en afstemming van hun advisering. Toen de provincies ook beleidsmatig meer wilden samenwerken doemde de vraag op of de vier ROCOVs niet intensiever zouden moeten samenwerken in één ROCOV Oost. Dat zou mogelijk voordelen bieden in bundeling van krachten maar mocht niet ten koste gaan van de betrokkenheid bij de eigen regio. Ligtermoet & Partners heeft samen met de ROCOV-leden een verkenning uitgevoerd naar een passend arrangement van samenwerking.

Beleidsplan fiets Provincie Zuid-Holland

Projectnummer: 1571
Land: Nederland
Opdrachtgever: Province Zuid Holland
Bedrijf: L&P
Datum: februari 2016
Rapport: Fietsplan Provincie Zuid-Holland 2016-2025 “Samen verder fietsen”, Den Haag, februari 2016

In februari 2016 is het Fietsplan van Zuid-Holland unaniem door Provinciale Staten aangenomen. Wij speelden een grote rol bij de totstandkoming van dit fietsplan. We hielpen bij de organisatie van gesprekken met belanghebbenden (mede-overheden, belangenorganisaties, kennisinstellingen, bedrijven en inwoners), dachten mee over de speerpunten en schreven mee aan het uiteindelijke stuk. In het fietsplan maakt de provincie keuzes voor de provinciale inzet ten aanzien van fietsgebruik in Zuid-Holland voor de periode 2016 tot 2025. In het nieuwe fietsplan ligt voor de provinciale inzet de focus op optimalisatie fietsnetwerken (voor fietsen van A naar B en recreatief fietsen), fiets in de keten (aansluiting tussen auto, OV, fiets, wandelen) en innovatieve, energieneutrale fietspaden. De provincie gaat nu werken aan veilige, aantrekkelijke en logische routes die de fietser helpen om vaker en verder te fietsen. In deze aanpak zetten we in op aandacht voor gedrag en fietsveiligheid, samenwerking en continu leren.

Meer informatie en ook het uitvoeringsprogramma zijn te vinden via http://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/fietsverkeer/@12956/fietsen/

Fietsbaarheidsanalyse Luxemburg (Fahrradtauglichkeit DICI-Raum)

Projectnummer: 1514
Land: Internationaal
Opdrachtgever: Groothertogdom Luxemburg
Bedrijf: Timenco
Datum: juli 2016
Rapport: Studie Regionales Radwegnetz Umgebung Luxemburg, Leuven/Rotterdam, juli 2016

In de stad Luxemburg en omliggende gemeenten zit het fietsen duidelijk in de lift. Dat vroeg om een groter aanbod aan veilige en aangename functionele fietsroutes. Luxemburg ging daarvoor op zoek naar Nederlandse expertise. Ligtermoet & Partners voerde samen met Timenco een fietsbaarheidsanalyse uit voor de stad Luxemburg, het Alzettetal en de zuidelijke gemeentes. De fietsbaarheidskaarten die we maakten, geven aan waar veilig en comfortabel gefietst kan worden, waar het toch wel redelijk gevaarlijk is en welke gedeeltes van het wegennet ronduit risicovol zijn. Daarnaast ontwikkelden we een functioneel routenetwerk dat ook op fietsbaarheid werd beoordeeld. De fietsbaarheidskaarten en routenetwerken zijn een bruikbaar hulpmiddel voor inwoners om – vaker –de fiets te nemen voor functionele verplaatsingen. Voor beleidsmakers en wegbeheerders geven ze waardevolle informatie over de huidige kwaliteit en gewenste verbeteringen. We voerden het project uit in nauwe samenwerking met het ministerie voor Infrastructuur (afdeling zachte mobiliteit), de regionale samenwerkingsverbanden, de afzonderlijke gemeentes en de Luxemburgse fietsersbond (LVI).

Coaching Vlaamse gemeenten inzake fietsbeleid

Projectnummer: 1513
Land: België
Opdrachtgever: Vlaamse Stichting Verkeerskunde
Bedrijf: Timenco
Datum: november 2016
Rapport: Coaching gemeenten inzake fietsbeleid - eindrapport, Leuven, november 2016

Elk jaar worden Vlaamse gemeenten gecoacht op fietsgebied. In 2016 voerden wij dit traject uit. Twintig lokale besturen namen deel: we kozen voor elk van hen een ‘peer’ gemeente waarmee we samen een plaatsbezoek organiseerden. Op basis van een zelf-evaluatie en dit bezoek konden we samen de sterktes en zwaktes van hun fietsbeleid detecteren. We gaven hen adviezen en tips bij thema’s waar ze nood hadden aan begeleiding. Op het slotmoment met alle lokale besturen werd bij 3 gemeenschappelijke thema’s stil gestaan: ‘fietsparkeren’, ‘denken in routes in plaats van in fietspaden’ en ‘integrale benadering’ van fietsbeleid in het totale verkeersbeleid. De wethouder (schepen) van de Nederlandse fietsgemeente Goes kwam toelichting geven bij hun beleid en reikte tips uit. De provincie gaf een woordje uitleg over de rol die zij kan vervullen bij het (lokaal fietsbeleid) en het Fietsberaad brak een lans voor het belang van een aangepast snelheidsbeleid. We menen dat het coachingstraject erg waardevol is geweest en kijken uit naar de concrete stappen die de verschillende lokale besturen nu zetten.

GVVP Dronten

Projectnummer: 1512
Land: Nederland
Opdrachtgever: Gemeente Dronten
Bedrijf: L&P
Datum: april 2017
Rapport: Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan, Rotterdam/Dronten, april 2017

De gemeente Dronten (met kernen Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen) had een nieuw Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan nodig; het vorige GVVP was van ruim voordat er bijvoorbeeld een treinstation in de gemeente verscheen. Dronten is een afwisselende gemeente met een grote oppervlakte, waar vooral in de zomer ook grote verkeersstromen lopen dankzij de aanwezigheid van een pretpark en het nationaal evenemententerrein (NET) waar o.a. het festival Lowlands gehouden wordt. Wij schreven het GVVP volgens beproefde methode, waarbij we alle belanghebbenden van begin af aan meenemen. We spraken met Fietsersbond, nood- en hulpdiensten, agrariërs, ondernemersverenigingen, dorpsraden etc. en vroegen input aan alle andere bewoners via Facebook, lokale kranten en de gemeentelijke website. Op basis hiervan bepaalden we eerst thema's en kaders, die we aan de gemeenteraad voorlegden vóórdat we alles uitwerkten. In het voorjaar is het GVVP met complimenten voor het proces vastgesteld door het College van B&W. In het GVVP zijn de aandacht voor fiets en elektrisch vervoer de speerpunten. Dronten heeft daarbij voordeel van de zelfvoorzienende kernen en gaat gebruik maken van de kansen die de ligging centraal in Nederland biedt. Die ligging wordt alleen maar beter met de ontwikkeling van het vliegveld bij Lelystad en de opwaardering van de oost-west as tussen Alkmaar en Zwolle.