Advisering fietsbeleid Eindhoven

Advisering fietsbeleid Eindhoven

 • Datum: 22/08/2017

In Eindhoven is men zeer actief en enthousiast bezig met het uitwerken van het vastgestelde fiets- en verkeersbeleid. Snelfietsroutes, circulatie in de binnenstad, verbeteringen van kruisingen, fietsparkeren, etc. Tegelijkertijd zijn er altijd actuele ontwikkelingen, waar niet altijd de tijd voor is die ze verdienen. Bijvoorbeeld de discussie over plek van speed-pedelecs op de rijbaan of het fietspad. In de komende maanden ondersteunen wij de gemeente bij het uitzoeken van achtergrondinformatie bij een aantal thema's. We vragen rond bij andere gemeenten hoe zij omgaan met nieuwe ontwikkelingen, we voeren tellingen uit voor wat betreft het fietsparkeren bij het station, of de drukte in de ochtendspits op een kruising. We verwerken onze bevindingen steeds in een concreet advies waar de gemeente direct mee aan de slag kan.

Meer informatie? Mail govert@ligpart.nl

 

 

Excursie Vlamingen in Nijmegen

Excursie Vlamingen in Nijmegen

 • Datum: 08/08/2017

Tijdens Velo-City was er een uitgebreide delegatie uit Vlaanderen in Nederland. Omdat de meesten van hen Amsterdam al kennen en omdat de schaal van Nijmegen beter toepasbaar is op Vlaanderen, wilden zij graag een excursie in Nijmegen zelf. Wij hebben met veel plezier deze excursie georganiseerd, toegespitst op vragen waarmee het Vlaamse fietsbeleid worstelt. Wij hebben daar dankzij ons zusterbedrijf Timenco ook een goede kijk op. Levendige discussie was er bijvoorbeeld over de verschillen tussen Vlaamse en Nederlandse fietsstraten. Maar ook vroegen we aandacht voor het feit dat Nederlands fietsbeleid maar voor een klein deel afhangt van de aanleg van fietspaden. Het sturen en (concentreren, knippen) van het autoverkeer is veel belangrijker.
Dat de zon uitbundig scheen droeg bij aan een zeer geslaagde en 'leerrijke' dag.

Meer informatie? Mail govert@ligpart.nl

 

 

Evaluatie tramrotondes Rotterdam

Evaluatie tramrotondes Rotterdam

 • Datum: 20/07/2017

De tram heeft voorrang op het overige verkeer in de stad. Maar die algemene regel laat zich niet altijd gemakkelijk combineren met andere voorrangsregels, bijvoorbeeld op rotondes. Dat geeft soms aanleiding tot verwarrende situaties en klachten. Het Rotterdamse vervoerbedrijf RET heeft ons opdracht verleend om het functioneren van de voorrangspraktijk op rotondes te inventariseren en aanbevelingen te doen om rotondes met passerende trams duidelijker en veiliger te maken. Daarbij kijken we ook naar vergelijkbare situaties in de tramsteden Den Haag, Amsterdam en Utrecht.

Meer informatie? Mail govert@ligpart.nl

 

 

Fietsparkeren bij stations Zuid-Holland

Fietsparkeren bij stations Zuid-Holland

 • Datum: 29/06/2017

L&P ondersteunt de provincie Zuid-Holland in de procesbegeleiding bij de uitwerking van het bestuursakkoord fietsparkeren bij stations. Samen met ProRail en de gemeenten wil de provincie zorgen dat de beschikbare middelen voor fietsparkeren doelmatig worden ingezet op díe plekken waar dat het meest nodig is. Ligtermoet & Partners ondersteunt de samenwerking tussen de betrokken partijen; we brengen ze bij elkaar aan tafel en adviseren over locatie, kwaliteit, aantrekkelijkheid van alternatieve oplossingen en toezicht & handhaving.

Meer informatie? Mail Willy Sweers

 

 

Haagweg Rijswijk

Haagweg Rijswijk

 • Datum: 15/06/2017

Bij de herinrichting van de Haagweg is op het kruispunt met de Hoornbruglaan een tweerichtingenfietspad gemaakt. Ook na een periode van gewnning blijven er klachten komen over dit kruispunt en blijven er relatief veel (bijna-)ongevallen plaatsvinden. De gemeente heeft ons gevraagd om de situatie te bekijken en mogelijke verbeteringen aan te geven. We hebben veel ervaring met dit soort situaties waar fietsveiligheid en de logica van de verschillende netwerken een rol spelen. We vinden het leuk om hier onze tanden in te zetten en gaan om te beginnen komende week ter plekke de situatie schouwen.

Meer informatie? Mail govert@ligpart.nl

 

 

GVVP Veere vastgesteld

GVVP Veere vastgesteld

 • Datum: 31/05/2017

Onlangs is het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan van de gemeente Veere vastgesteld door de gemeenteraad. Wij schreven het GVVP volgens onze inmiddels beproefde methode, met veel aandacht voor de inbreng van alle stakeholders. We spraken met politiek, dorpsraden, belangengroepen en bedrijven. De gemeente Veere omvat het grootste gedeelte van Walcheren. Dat betkeent dat beslissingen altijd in samenspraak genomen moeten worden met andere wegbeheerders (provincie, waterschap). We werden het eens over een visie waarin de kernen zo veel mogelijk autoluw worden en over 8 thema's op het gebied van verkeersinrichting. Per thema is een lijst met concrete maatregelen vastgelegd in een investeringsprogramma.

Meer informatie? Mail Koos Louwerse

 

 

Evaluatie R-net 436/437 Dirksland-Rotterdam

Evaluatie R-net 436/437 Dirksland-Rotterdam

 • Datum: 15/05/2017

Ruim een jaar geleden ging de tweede R-net lijn in de concessie van provincie Zuid-Holland van start. Net als de eerste, R-net 400 tussen Leiden en Zoetermeer, gaan we nu ook tussen Dirksland en Rotterdam Zuidplein de reizigersgroei analyseren en de tevredenheid van de reizigers evalueren. Hoewel de situatie heel anders is, maken we gebruik van dezelfde, doorontwikkelde methodiek voor lijngebonden diepte-analyse in het openbaar vervoer.

Meer informatie? Mail Willy Sweers

 

 

Landbouwverkeer rond de N231

Landbouwverkeer rond de N231

 • Datum: 25/04/2017

Als vervolg op ons onderzoek naar landbouwknelpunten in Midden-Holland zoomen we nu in op de N231. Dit is de weg tussen Alphen aan den Rijn en Uithoorn. Op de N231 onderscheiden we in totaal 10 deeltrajecten. De situatie op deze trajecten variëert tussen landbouwvoertuigen wel en niet op de hoofdrijbaan, tussen wel of geen parallelweg, tussen wel of geen grote problemen op de alternatieve routes. We brengen in opdracht van de provincie Zuid-Holland in kaart wat er aan de hand is, per deeltraject en op de weg als geheel. Zo weet de provincie straks met welke informatie ze kan bepalen hoe ze na het volgende groot onderhoud met landbouwvoertuigen op deze weg omgaat.

Meer informatie? Mail Govert de With

 

 

Actualisatie landbouwroutes Zeeland

Actualisatie landbouwroutes Zeeland

 • Datum: 13/04/2017

We evalueren en actualiseren het “Kwaliteitsnet Landbouwverkeer Zeeland” voor de provincie, waterschap en Rijkswaterstaat Zeeland, om zowel de bereikbaarheid, als ook de verkeersveiligheid in de provincie te verbeteren.
Hierbij betrekken we uitgebreid de 13 gemeenten, de landbouwbranche (CUMELA/ZLTO) en de Fietsersbond, om veel gebruikte routes en knelpunten te inventariseren en te prioriteren. Daarbij maken we o.a. gebruik van de uitgebreide tellingen, die de provincie heeft gehouden, het vastgestelde mobiliteitsbeleid en de nota Kwaliteitsnet Landbouwverkeer Zeeland van 2011.

Meer informatie? Mail Benjamin

 

 

Evaluatie avondvaarten Waterbus

Evaluatie avondvaarten Waterbus

 • Datum: 30/03/2017

Al meer dan vijftien jaar is de Waterbus in de Drechtsteden een bekend en succesvol fenomeen. In de Klantenbarometer 2016 steeg de waardering op alle fronten; deze behoort tot de hoogste van Nederland. Toch blijft er wat te wensen over. Na een avond winkelen of uitgaan vaart de Waterbus niet meer. Naar aanleiding van een bewonersinitiatief en een Statenmotie zijn provincie, vervoerder en regiopartners een proef gestart die loopt van 1 december tot en met 30 juni. Ligtermoet & Partners gaat per 31 maart een tussenevaluatie uitvoeren. Wij analyseren het gebruik en geven een doorkijk naar de prognose voor de totale proefperiode. Tevens bespreken we samenwerking met de regionale stakeholders bij de proef. Met de resultaten willen de Staten van Zuid-Holland medio dit jaar de balans van de leerervaringen opmaken.

Meer informatie? Mail Willy Sweers

 

 

Traject snelfietsroutes Eindhoven

Traject snelfietsroutes Eindhoven

 • Datum: 13/03/2017

Vorig jaar ondersteunden we Eindhoven bij het opstellen van de Agenda Fiets! In het verlengde daarvan kijken we nu naar een concrete uitwerking van het fietsbeleid: Hoe kunnen verschillende snelfietsroutes het beste doorlopen over het grondgebied van de gemeente? Uiteraard moet het overal goed fietsen zijn, maar de snelfietsroutes mogen nog wel een extra plus hebben. Voor de routes tussen Strijp-S en de TU/e en tussen Veldhoven en de High Tech campus bekeken we verschillende mogelijke trajecten. Hoe passeer je het makkelijkst de verschillende barrières (snelwegen, spoor, verkeersaders) en wat kan er aan maatregelen op het gunstigste traject worden uitgevoerd om dit echt snelfietsroute-waardig te maken? Deze snelle inventarisatie biedt straks input voor een complete trajectstudie waarin ook de technische mogelijkheden en kosten worden geïnventariseerd.

Meer informatie? Mail Govert de With

 

 

GVVP Molenwaard vastgesteld

GVVP Molenwaard vastgesteld

 • Datum: 27/02/2017

Onlangs is het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) van de gemeente Molenwaard vastgesteld. Wij schreven dit plan in nauwe samenwerking met de gemeente en andere belanghebbenden. Molenward is een landelijke gemeente in Zuid-Holland met 13 kernen. Het verkeersbeleid zoals verwoord in het GVVP heeft vanzelfsprekend als doelen om te zorgen voor bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Verkeer is echter geen doel op zich, deze doelen staan ten dienste van de economie, duurzaamheid en sociale participatie.

Meer specifieke richting is er doordat we samen met de gemeente de visie formuleerden dat Molenwaard rustige kernen heeft, en een goede regionale ontsluiting. "Molenwaard biedt leefomgevingen zonder grote verkeersproblemen". Deze specifieke visie zorgt dat het GVVP goed past bij Molenwaard. Op basis van de visie is het GVVP verder uitgewerkt in drie groepen beleidskwesties:
- 5 locatiespecifieke problemen
- algemene beleidslijnen
- kwesties die op het bord van andere overheden liggen

Het hele GVVP en de beraadslagingen in de gemeenteraad daarover, zijn te vinden via https://raad.gemeentemolenwaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/21-februari/19:30/Gemeentelijke-Verkeer-en-Vervoerplan-Molenwaard

Meer weten? Mail Dirk Ligtermoet

 

 

Bijeenkomsten Fietsstraten CROW-Fietsberaad

Bijeenkomsten Fietsstraten CROW-Fietsberaad

 • Datum: 15/02/2017

Vorig jaar publiceerde CROW-Fietsberaad een discussienotitie over Fietsstraten. Hoe moeten ze eruit zien, wat is het toepassingsgebied, etc. De discussienotitie eindigde met 10 aanbevelingen voor een goede fietsstraat, maar nodigde ook uit om te reageren. Naar aanleiding van de reacties en om meer kennis over fietsstraten uit te wisselen, organiseert CROW-Fietsberaad nu 4 regionale bijeenkomsten over dit onderwerp. Aan ons is gevraagd om de bijeenkomsten te begeleiden, maar ook om te helpen met de inhoudelijke voorbereiding: verzamelen van cases en voorbereiden van de discussie-onderwerpen. De centrale vraag op de bijeenkomsten: wat werkt wel en wat werkt niet? De bijeenkomsten vinden plaats in februari-maart, waarna de resultaten gebruikt zullen worden om de aanbevelingen m.b.t. fietsstraten aan te scherpen.

Meer informatie? Mail Koos Louwerse

 

 

Consumentenoverleg Openbaar Vervoer

Consumentenoverleg Openbaar Vervoer

 • Datum: 31/01/2017

Secretariaat ROCOV’s
In 2017 verzorgen wij weer het secretariaat van diverse reizigersoverleggen en tevens het secretariaat van het consumentenoverleg in het NOVB (Nationaal OV Beraad). Samen met de voorzitters bereiden we de vergaderingen voor. Verder zorgen we voor een goede procesgang tijdens en na de vergaderingen. Ook ondersteunen we het relatiebeheer met diverse stakeholders.

Consumentenoverleg Openbaar Vervoer
Bovendien verzorgen we in 2017 de ondersteuning van de provincie Zuid-Holland bij themabijeenkomsten in een informele setting voor haar drie ROCOV’s. We voeren het onafhankelijk secretariaat van de werkgroep HOV/R-net, ingesteld door de provincie Zuid-Holland. Tot slot ondersteunen we de ROCOV’s om invulling te geven aan hun inbreng aan de OV- en Spoortafel Zuidelijke Randstad.

Gezien onze brede ervaring met reizigersinspraak in het openbaar vervoer, zijn dit opdrachten die goed bij ons passen. Opdrachten die we al langer naar volle tevredenheid deskundig uitvoeren.

Meer informatie? Mail Willemjan van de Wetering

 

 

Verkeer op Goeree-Overflakkee

Verkeer op Goeree-Overflakkee

 • Datum: 16/01/2017

De Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Goeree-Overflakkee (RPV-GO) heeft ons gevraagd om een onderzoek naar de problematiek van het (zware) landbouwverkeer op Goeree-Overflakkee uit te voeren. Dit onderzoek is verbreed tot een inventarisatie van de knelpunten op het gehele terrein van verkeer en mobiliteit. Daarvoor moeten dan ook beleidskaders opgesteld worden, in de vorm van een Integrale Visie op Verkeer en Mobiliteit voor Goeree-Overflakkee.

In onze aanpak gebruiken we nadrukkelijk onze uitgebreide ervaring met betrekking tot de problematiek van landbouwverkeer. Voor de integrale visie spreken daar bovenop met 'alle' belanghebbenden op het eiland. Dat varieert van bewoners, dorpsraden, belangenverenigingen tot ambtenaren van de verschillende overheden en vertegenwoordigers van ondernemers. Veel van deze partijen zitten ook in het RPV.

We inventariseren de ervaren knelpunten, destilleren daaruit de grote lijn en brengen deze samen in een rapportage die houvast biedt voor het verkeersbeleid van Goeree-Overflakkee voor de komende jaren.

Meer informatie? Mail Willy Sweers

 

 

Tour de Force: Agenda Fiets 2017-2020

Tour de Force: Agenda Fiets 2017-2020

 • Datum: 22/12/2016

Op 8 december 2016 is de Agenda Fiets 2017-2020 gepresenteerd tijdens de bestuurlijke Fietstafel van de Tour de Force. Zie tourdeforce2020.nl. De Agenda beschrijft de gezamenlijke doelen en acties van 23 landelijke organisaties die verantwoordelijk en betrokken zijn bij fietsbeleid in Nederland. In het voorjaar van 2017 zal de Agenda samen met hen verder worden uitgewerkt tot een Uitvoeringsprogramma. Koos Louwerse fungeert tot die tijd als programmamanager van de Tour de Force.

Meer informatie? Mail Koos Louwerse

 

 

Fietsparkeren station Barendrecht

Fietsparkeren station Barendrecht

 • Datum: 24/11/2016

Rondom het station Barendrecht zijn diverse ontwikkelingen gaande. Het station wordt opgenomen in het netwerk van snelfietsroutes, er worden enkele nieuwe bouwprojecten gerealiseerd, de parkeerdruk wordt aangepakt. Ook wordt het tekort aan fietsparkeerplekken opgelost. Er zijn gelijktijdig vier studies opgestart naar oplossingsmogelijkheden, waarbij Ligtermoet & Partners een snelle verkenning heeft gedaan naar uitbreidingslocaties voor fietsparkeren. De komende jaren moeten er 500 tot 600 extra plekken gerealiseerd worden. Wij hebben mogelijke locaties geïnventariseerd en gekeken naar capaciteit, kwaliteit (aantrekkelijkheid en veiligheid) en naar grove indicatie van kosten. Gemeente Barendrecht gaat deze informatie gebruiken als nuttige bouwstenen voor de integrale ontwikkeling van het stationsgebied.

Meer informatie? Mail Willy Sweers

 

 

Knelpunten landbouwverkeer Kaag en Braassem

Knelpunten landbouwverkeer Kaag en Braassem

 • Datum: 09/11/2016

Nadat we vorig jaar in de regio Midden-Holland uitgebreid onderzochten hoe het landbouwverkeer over grotere afstand kan rijden, is de gemeente Kaag en Braassem met het vervolg bezig: Hoe kunnen we het best de lokale wegenstructuur inrichten om ook de knelpunten op de laatste stukken naar de bedrijven zo goed mogelijk op te lossen? Om daarachter te komen, organiseren we eerst een bijeenkomst met belanghebbenden. Daar worden de lokale knelpunten geïnventariseerd. Op basis van onze indeling in categorieen kiezen we er een aantal uit waarvoor we een ontwerp maken. Te denken valt dan aan plaatselijke verbredingen, snelheidsremmers of duidelijkere belijning of het wegnemen van fysieke obstakels. Begin volgend jaar zijn we klaar en gaat de gemeente aan de slag met de resultaten.

Meer informatie? Mail Govert de With

 

 

Dataplatform Fiets

Dataplatform Fiets

 • Datum: 24/10/2016

CROW-Fietsberaad en Fietsberaad Vlaanderen houden zich gezamenlijk bezig met de ontwikkeling van een dataplatform fiets (www.dataplatformfiets.nl). Veel stappen zijn al gezet en NHTV en Universiteit van Gent zijn hard bezig om dit dataplatform verder uit te bouwen. Dat betekent nadenken over privacy-issues en data-formaten om gegevens in op te slaan. Tegelijk willen we verder komen in de toepassingen: Wat kunnen wegbeheerders in de praktijk met de aangeboden data en wat/hoe kunnen ze zelf bijdragen en aanleveren? Aan Ligtermoet&Partners de vraag om hierover mee te denken en om diverse partijen (wegbeheerders, kennisinstellingen, telbureaus etc.) in Nederland en België hierover te bevragen. Bij deze opdracht maken we dan ook graag gebruik van onze contacten in Vlaanderen die we via onze vestiging in Leuven hebben opgedaan.

Meer informatie? Mail Govert de With

 

 

Landbouwverkeer provincie Utrecht

Landbouwverkeer provincie Utrecht

 • Datum: 06/10/2016

De provincie Utrecht gaat serieus aan de slag met de problemen met betrekking tot landbouwverkeer. Her en der in de provincie worden pilots uitgevoerd en wordt onderzocht welk soort maatregelen werkt en wat de gevolgen zijn. Wij helpen mee met het in kaart brengen van routes en knelpunten rond de Provinciale wegen in het westelijke deel van de provincie. Op basis daarvan gaan we in gesprek met alle belanghebbenden om te kijken wat er kan gebeuren en wat de rol van de provincie daarin moet zijn. Uitgangspunt van de provincie is dat in een duurzaam veilig wegsysteem landbouwvoertuigen niet op een GOW of Stroomweg thuishoren.

Meer weten? Mail Benjamin Schaipp

 

 

Fietsbaarheidsanalyse Luxemburg

Fietsbaarheidsanalyse Luxemburg

 • Datum: 13/09/2016

In de stad Luxemburg en omliggende gemeenten zit het fietsen duidelijk in de lift. Dat vraagt om een groter aanbod aan veilige en aangename functionele fietsroutes. Luxemburg ging daarvoor op zoek naar Nederlandse expertise. Ligtermoet & Partners voerde samen met Timenco een fietsbaarheidsanalyse uit voor de stad Luxemburg, het Alzettetal en de zuidelijke gemeentes. De fietsbaarheidskaarten geven aan waar veilig en comfortabel gefietst kan worden, waar je toch wel wat ervaring moet hebben en welke gedeeltes van het wegennet risicovol zijn. Daarnaast ontwikkelden we een functioneel routenetwerk dat ook op fietsbaarheid werd beoordeeld. De fietsbaarheidskaarten en routenetwerken zijn een bruikbaar hulpmiddel voor inwoners om – vaker –de fiets te nemen voor functionele verplaatsingen. Voor beleidsmakers en wegbeheerders geven ze waardevolle informatie over de huidige kwaliteit en gewenste verbeteringen. We voerden het project uit in nauwe samenwerking met het ministerie voor Infrastructuur (afdeling zachte mobiliteit), de regionale samenwerkingsverbanden, de afzonderlijke gemeentes en de Luxemburgse fietsersbond (LVI).

Meer informatie? Mail Marjolein de Jong

 

 

Projectleiding N381 Friesland

Projectleiding N381 Friesland

 • Datum: 01/09/2016

Al vele jaren is Peter Kroeze namens ons betrokken bij de aanpak van de N381 tussen Drachten en de Drents-Friese grens. Deze weg wordt volledig aangepast aan de huidige eisen en richtlijnen. Peter is daarbij projectleider. Bijzonder aan het project is dat er veel extra aandacht wordt besteed aan de inpassing van de weg in het cultuurhistorische landschap. Kunstwerken worden afgewerkt met hoogwaardige materialen, nieuwe ongelijkvloerse kruisingen worden aangelegd. Buiten het werk aan de weg zelf vallen er ook tientallen compensatiemaatregelen binnen het project. Dat varieert van de herinrichting van binnenkomse pleinen in de dorpen langs de weg tot het afwaarderen en opnieuw bestraten van het oude tracé van de N381. Op 31 augustus bezochten we met het hele bedrijf de werkzaamheden en de prachtige omgeving met een bustour en een fietstocht.

Meer informatie? Mail Peter Kroeze

 

 

Nieuwe adviseur: Benjamin Schaipp

Nieuwe adviseur: Benjamin Schaipp

 • Datum: 28/07/2016

Vanaf half september begint Benjamin Schaipp als adviseur bij Ligtermoet & Partners.
Benjamin werkt tot op heden bij de gemeente Leiden, de laatste jaren vooral aan het fietsbeleid. Daarvoor ook aan OV en bereikbaarheid in het algemeen. Eerder werkte hij in Rotterdam aan dossiers als fiets, parkeren, taxi's en dynamisch verkeersmanagement. Benjamin is opgeleid in Duitsland als planoloog en heeft in de loop der jaren ook veel kennis opgedaan over verkeersmodellen, GIS en integrale gebiedsontwikkeling. Hij heeft in Zuid-Holland in diverse overleggen de belangen van Leiden vertegenwoordigd. Bij ons zal hij snel zelfstandig projecten gaan leiden omtrent stedelijke mobiliteit, met een goed oog voor fiets en voetganger. Het allermooiste: Benjamin woont op niet meer dan 1100 meter van ons kantoor in Rotterdam.

 

 

Consumentenoverleg Openbaar Vervoer

Consumentenoverleg Openbaar Vervoer

 • Datum: 04/07/2016

Naast het secretariaat van diverse reizigersoverleggen in het OV voeren wij sinds vorig jaar een aantal extra activiteiten uit. Met name Themabijeenkomsten, werkgroep HOV/R-net en OV- en spoortafel Zuidelijke Randstad.

Ondersteuning themabijeenkomsten en coördinatie ROCOVs
De provincie Zuid-Holland wil met haar drie ROCOVs, naast de bestaande formele (advies)relatie, de informele relatie versterken. Daartoe organiseert zij themabijeenkomsten in een informele setting. Thema’s zijn onder andere: sociale veiligheid, reisinformatie, tarieven en toegankelijkheid.
Ook wil de provincie regelmatig overleggen met de drie voorzitters van de ROCOVs. Nieuw is het verder invulling geven aan een samenwerking met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) als vervoersautoriteit op het vlak van de relatie met consumentenorganisaties.

Onafhankelijk secretaris van de werkgroep HOV/R-net

In 2014 heeft de provincie Zuid-Holland een werkgroep HOV/R-net in het leven geroepen, waarin vertegenwoordigers van de provincie en van het Rocov Hollands Midden (RHM) met elkaar de ontwikkeling van R-net bespreken. De RHM zal de kennis en ervaring inbrengen van de consumenten van het openbaar vervoer. Wij voeren het secretariaat van dit overleg.

Ondersteuning ROCOVs m.b.t. OV- en spoortafel Zuidelijke Randstad
De provincie Zuid-Holland heeft met de ROCOVs afspraken gemaakt over de wijze waarop zij hun inbreng aan de OV- en spoortafel Zuidelijke Randstad invulling kunnen geven. De secretaris van de ROCOVs ondersteunt hen hierbij en voert hierover tussentijds overleg met de coördinator vanuit de provincie.

Dit komt bij het secretariaat van de Rocovs in Zuid-Holland en Utrecht en het secretariaat van het consumentenoverleg van het Nationaal OV Beraad dat we al langer naar tevredenheid uitvoeren.

Meer informatie? Mail Willemjan van de Wetering

 

 

Fietsplan Zuid-Holland unaniem aangenomen

Fietsplan Zuid-Holland unaniem aangenomen

 • Datum: 26/05/2016

Onlangs is het Fietsplan van Zuid-Holland unaniem door Provinciale Staten aangenomen. Wij speelden een grote rol bij de totstandkoming van dit fietsplan. We hielpen bij de organisatie van gesprekken met belanghebbenden (mede-overheden, belangenorganisaties, kennisinstellingen, bedrijven en inwoners), dachten mee over de speerpunten en schreven mee aan het uiteindelijke stuk. In het fietsplan maakt de provincie keuzes voor de provinciale inzet ten aanzien van fietsgebruik in Zuid-Holland voor de periode 2016 tot 2025. In het nieuwe fietsplan ligt voor de provinciale inzet de focus op optimalisatie fietsnetwerken (voor fietsen van A naar B en recreatief fietsen), fiets in de keten (aansluiting tussen auto, OV, fiets, wandelen) en innovatieve, energieneutrale fietspaden. De provincie gaat nu werken aan veilige, aantrekkelijke en logische routes die de fietser helpen om vaker en verder te fietsen. In deze aanpak zetten we in op aandacht voor gedrag en fietsveiligheid, samenwerking en continu leren.

Meer informatie is te vinden via http://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/fietsverkeer/@12956/fietsen/

Meer weten? Mail Govert de With

 

 

Positieve resultaten onderzoek R-Net

Positieve resultaten onderzoek R-Net

 • Datum: 28/04/2016

Voor de Provincie Zuid-Holland voerden we onderzoek uit naar de reizigersgroei op R-Net lijn 400 tussen Leiden en Zoetermeer. De groei blijkt substantieel en is zoals gehoopt mede te verklaren door de invoering van het R-Net concept op deze lijn. Meer comfort, meer snelheid, hoge frequentie. Bijzonder is dat uit het onderzoek bleek dat juist in Zoeterwoude, waar de lijn niet meer door het dorp rijdt maar alleen stopt op de langs het dorp lopende N-weg, de reizigersgroei procentueel het hoogst is. In het enquête-onderzoek dat we onder de reizigers uitvoerden, kreeg de provincie behalve de bevestiging op de goede weg te zijn, nog enkele tips mee voor verbetering: De haltes kunnen comfortabeler en de betrouwbaarheid kan nog wel iets beter. De Provincie gebruikt deze input bij de voorgenomen introductie van het R-Net concept op nieuwe lijnen. Zie ook het bericht op de website van de provincie hier.

Meer informatie? Mail Willy Sweers

 

 

SPI Snelheid: risico-gestuurd werken

SPI Snelheid: risico-gestuurd werken

 • Datum: 13/04/2016

De ongevallenregistratie is niet meer geschikt als enige bron om de aanpak van verkeersonveiligheid op te baseren. De wens bestaat om de maatregelen meer te gaan baseren op risico’s. Die worden dan in beeld gebracht met Safety Performance Indicators. Snelheid is zo’n bekende risicofactor. Hoge snelheid is niet alleen een oorzaak van ongevallen, het heeft ook grote invloed op de ernst van letsel. Rijkswaterstaat-WVL heeft ons opdracht verleend om een verkenning te doen naar de toepasbaarheid van risico-gestuurd werken in het verkeersveiligheidsbeleid van regionale en lokale partijen. We analyseren de wetenschappelijke literatuur uit binnen- en buitenland en gaan op zoek naar zinvolle en handzame indicatoren en naar kansrijke werkwijzen voor de praktijk. Eind van dit jaar worden resultaten besproken in het Bestuurlijk Overleg Ruimte & Bereikbaarheid.

Meer informatie? Mail Willy Sweers

 

 

ROCOV Oost

ROCOV Oost

 • Datum: 30/03/2016

In Overijssel, Gelderland en Flevoland werken de provincies al enige tijd samen bij de de uitvoering van het openbaar vervoerbeleid en het beheer van de elf gebieds- en lijnconcessies in landsdeel Oost. De vier betrokken ROCOVs (Overijssel, Twente, Gelderland en Flevoland) hebben al regelmatig gezamenlijk overleg over grensoverschrijdende onderwerpen en afstemming van hun advisering. Nu de provincies ook beleidsmatig meer willen samenwerken doemt de vraag op of de vier ROCOVs niet intensiever zouden moeten samenwerken in één ROCOV Oost. Dat biedt mogelijk voordelen in bundeling van krachten maar mag niet ten koste gaan van de betrokkenheid bij de eigen regio. Ligtermoet & Partners gaat samen met de ROCOV-leden een verkenning doen naar een passend arrangement van samenwerking.

Meer informatie? Mail Willy Sweers

 

 

Toelating landbouwvoertuigen

Toelating landbouwvoertuigen

 • Datum: 10/03/2016

In opdracht van het CROW voeren wij een project uit rond de invoering van de 40 km/h-grens voor landbouwvoertuigen en het toelatingsbeleid van wegbeheerders. Er verandert nogal wat in de regelgeving voor landbouwvoertuigen: rijbewijs, kentekening en nu snelheidsverhoging. Er is een besluit genomen over op welke wegen een snelheidsverhoging van 25 km/h naar 40 km/h mogelijk gemaakt kan worden. Wegbeheerders hebben daarbij behoefte aan een afwegingskader om te bepalen wat dit voor hun wegen betekent. Wij inventariseren op welke wegen en met welke criteria tot nu toe werd besloten over toelating van landbouwvoertuigen en hoe dat verandert met de nieuwe mogelijke maximumsnelheid. Uiteindelijk leidt dit tot een handige tool waarmee wegbeheerders de nieuwe regels in de praktijk kunnen toepassen.

Meer informatie? Mail Govert de With

 

 

GVVP Dronten

GVVP Dronten

 • Datum: 26/02/2016

De gemeente Dronten (met kernen Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen) heeft een nieuw Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan nodig; het vorige GVVP is van ruim voordat er bijvoorbeeld een treinstation in de gemeente verscheen. Dronten is een afwisselende gemeente met een grote oppervlakte, waar vooral in de zomer ook grote verkeersstromen lopen dankzij de aanwezigheid van een pretpark en een evenemententerrein waar o.a. het festival Lowlands gehouden wordt. Wij schrijven het GVVP volgens beproefde methode, waarbij we alle belanghebbenden van begin af aan meenemen. We spreken met Fietsersbond, nood- en hulpdiensten, agrariërs, ondernemersverenigingen, dorpsraden etc. en vragen input aan alle andere bewoners via Facebook, lokale kranten en de gemeentelijke website. Op basis hiervan bepalen we thema's en kaders, die we aan de gemeenteraad voorleggen vóórdat we alles uitwerken. In het najaar is het GVVP klaar.

Meer informatie? Mail Govert de With

 

 

Bijeenkomsten Fietsstroken

Bijeenkomsten Fietsstroken

 • Datum: 03/02/2016

In de afgelopen maanden organiseerden we in opdracht van CROW-Fietsberaad in 5 provincies in Nederland een regio-bijeenkomst over de toepassing van fietsstroken. Op deze bijeenkomsten werden de nieuwe aanbevelingen fiets- en kantstroken gepresenteerd. Deze zijn gebaseerd op de discussienotitie die wij in 2014 schreven en op een uitgebreid evaluatie-onderzoek dat daarna door RHDHV is gedaan. De nieuwe aanbevelingen gaan vooral over de combinatie van breedtes van fietsstroken en autorijlopers op wegen die nu eenmaal niet breder gemaakt kunnen worden. Hoe verdeel je dan de ruimte? In totaal namen 280 mensen deel aan deze bijeenkomsten, waarvan ongeveer de helft werkzaam is bij een gemeente. De bijeenkomsten werden goed gewaardeerd: gemiddeld rapportcijfer 7,5.

Meer informatie? Mail Govert de With

 

 

Tour de Force 2020: programma-manager

Tour de Force 2020: programma-manager

 • Datum: 14/01/2016

De gezamenlijke overheden willen ‘de kracht van de fiets’ benutten om een forse impuls te geven aan de bereikbaarheid, gezondheid, stedelijke en regionale ontwikkeling van Nederland. Na de ‘proloog’ heeft Koos Louwerse van L&P in de tweede helft van 2015 als kwartiermaker met de ‘Tourleiding’ en de ‘ploegleiders’ de organisatie uitgewerkt. In de ‘Tourleiding’ is de bestuurlijke betrokkenheid van de overheidspartijen gewaarborgd. Elk van de zes ploegen gaat aan het werk met een specifiek onderwerp dat dat de fietsambities substantieel vooruit kan helpen, zoals technologie, ketenmobiliteit of gezondheid. De ploegen zijn samengesteld uit deelnemers vanuit wegbeheerders, openbaar bestuur, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, wetenschap en mobiliteitsbedrijven.
Ook in 2016 blijft Koos bij de Tour betrokken. Hij is gevraagd om als programma-manager door te gaan met o.a. het voorbereiden van vergaderingen van de Tourleiding en het Tourbureau, het coördineren van de Tourploegen, het organiseren van een inspiratiedag en de jaarlijkse Fietstafel en het coördineren van de communicatie over Tour de Force.

Meer informatie? Mail Koos Louwerse

 

 

Fietsparkeren bij stations Zuid-Holland

Fietsparkeren bij stations Zuid-Holland

 • Datum: 21/12/2015

Sinds medio 2014 verzorgt L&P in opdracht van de provincie Zuid-Holland procesbegeleiding bij de uitbreiding van stallingscapaciteit bij stations in Zuid-Holland. Samen met ProRail en de gemeenten wil de provincie de planontwikkeling en realisatie versnellen in het kader van het ProRail Actieprogramma Fietsparkeren. De provincie draagt ook financieel bij. Ligtermoet & Partners ondersteunt de samenwerking tussen de betrokken partijen; we brengen ze aan tafel en adviseren over locatie, kwaliteit, aantrekkelijkheid van alternatieve oplossingen en toezicht & handhaving. Wij ondersteunen de provincie bij het programmabeheer, prioritering en subsidiekader. Voor enkele stations is het definitief ontwerp inmiddels gereed en wordt in 2016 de uitbreiding daadwerkelijk gerealiseerd.

Meer informatie? Mail Willy Sweers

 

 

Fietsstraat Nassauweg Dordrecht

Fietsstraat Nassauweg Dordrecht

 • Datum: 12/12/2015

In 2013 heeft gemeente Dordrecht de Nassauweg gereconstrueerd tot fietsstraat. Ligtermoet & Partners gaat het functioneren van de fietsstraat evalueren. De uitkomsten wil de gemeente gebruiken om eventueel aanpassingen te doen aan de Nassauweg en bij het omvormen van andere fietsroutes tot fietsstraat. Bij de evaluatie maken we gebruik van verkeersobservaties, verkeerstellingen, gebruikersonderzoek, gesprekken met omwonenden en een verkeersveiligheidsaudit. Het gaat vooral om de interacties tussen fietsers en auto’s, die in een fietsstraat ‘te gast’ zijn en van wie verwacht wordt dat zij zich schikken tussen het fietsverkeer.

Meer informatie? Mail Govert de With

 

 

Fietsadvies voor Duitsland

Fietsadvies voor Duitsland

 • Datum: 10/11/2015

Begin november heeft onze adviseur Maja van der Voet twee presentaties in Duitsland gegeven. Ten eerste in Berlijn. Daar werkt men aan een Strategie Fietsparkeren. Tijdens een workshop is Maja op basis van onze Nederlandse ervaringen uitgebreid ingegaan op de afstemming van het aanbod aan fietsparkeervoorzieningen op gebruikersbehoeften. Per locatie en afhankelijk van de parkeerduur en het tijdstip loopt immers de gewenste kwaliteit uiteen. In het vervolgtraject zal Ligtermoet&Partners adviseren over een goede mix van fietsparkeervoorzieningen in Berlijn: gewenste aantallen, gratis, met toezicht, bewaakt en exploitatiemodellen.
Aansluitend is Maja doorgereisd naar de Fahrradkommunalkonferenz Deutschland 2015 in Rostock. Hier heeft ze de plenaire slotpresentatie gegeven over verklaringen voor het hoge fietsaandeel in Nederland en wat Duitsland daarvan kan leren. De titel van het verhaal:Droomland Nederland.

Meer informatie? Mail Maja van der Voet

 

 

GVVP Molenwaard

GVVP Molenwaard

 • Datum: 20/10/2015

De gemeente Molenwaard wil een Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP) opstellen, uitmondend in een concrete uitvoeringsagenda. In de voorgangers van deze fusiegemeente (Graafstroom, Nieuw-Lekkerland en Liesveld) was slechts beperkt beleid vastgelegd op het gebied van verkeer en vervoer. Er is inmiddels een RVVP Alblasserwaard/Vijfheerenlanden vastgesteld, dat een kader biedt voor het gemeentelijk verkeersbeleid. Voldoende reden om nu met een GVVP Molenwaard een krachtige beleidsvisie neer te zetten, uitmondend in concrete maatregelen.

Molenwaard is een gemeente met veel kleine kernen, met daartussen wegen die beheerd worden door waterschap of provincie. Wij maakten vaker GVVP’s in dergelijke gemeenten. De vraag van Molenwaard spreekt ons aan omdat er nadrukkelijk zowel om een visie als om een concrete uitvoeringsagenda gevraagd wordt. In de opzet van het project komt die combinatie ook terug. We verzamelen input van veel verschillende partijen en schrijven dan een GVVP in vier delen: Ten eerste een visie en een beoordelingskader. Daarbij twee delen met maatregelen, waarbij we onderscheiden wat wel en niet in de invloedssfeer van de gemeente ligt. Voor maatregelen die wel essentieel zijn, maar buiten de eigen invloedssfeer liggen, past overleg met andere overheden. De maatregelen en acties die Molenwaard in hoofdzaak ‘zelf’ kan uitvoeren worden de echte uitvoeringsagenda.

Meer informatie? Mail Koos Louwerse

 

 

Bezoekersparkeren Goes

Bezoekersparkeren Goes

 • Datum: 01/10/2015

Tegenvallende resultaten van het parkeerbedrijf van de gemeente Goes vragen om een bijstelling van het beleid. Daarvoor wil Goes weten wíe er eigenlijk parkeren in de binnenstad, hóe ze de keuze maken om met de auto te komen en waar ze parkeren. En waarvoor komen de mensen naar de binnenstad? Ook wil Goes weten wat men víndt van het parkeren in Goes. Is het te duur? Zijn de voorzieningen goed?

Om op deze vragen een antwoord te krijgen, voeren wij een ‘bezoekersonderzoek parkeren’ uit. We bevragen hierbij niet alleen de autoparkeerders, maar ook de (volwassen) fietsparkeerders in het centrum. Waarom komen zij niet met de auto? Aan de respondenten vragen we ook of hun modaliteitskeuze verandert. Kwamen ze vroeger wel met de auto of juist eerst met de fiets? Na analyse van de data gaan we met enkele respondenten dieper op de materie in in een groepsgepsrek. Tenslotte vergelijken we Goes ook nog met een aantal andere gemeenten in Nederland; de problematiek is immers niet uniek en een dergelijke benchmark geeft zeker inzichten in wat Goes wel en niet kan doen om de problemen aan te pakken.

Meer informatie? Mail Govert de With

 

 

Fietsvisie Zuid-Holland

Fietsvisie Zuid-Holland

 • Datum: 17/08/2015

In het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 is vastgelegd dat de provincie Zuid-Holland het huidige fietsplan wil herijken. Wij gaan daarom meewerken aan het opstellen van een nieuwe Fietsvisie 2015-2025. Daaraan worden een beleidsprogramma en een uitvoeringsprogramma met concrete acties, maatregelen en projecten gekoppeld. De fietsvisie vormt ook input voor de update van het Programma Mobiliteit, welke tegelijkertijd moet plaatsvinden.

We halen inhoudelijke input voor de Fietsvisie onder andere uit:
• een eerdere verkenning die dit voorjaar is uitgevoerd
• een nadere inventarisatie van thema’s, kwesties en kansen waar de provincie in het afgelopen jaar mee te maken kreeg (bijv. hoe ga je om fietsers op turborotondes)
• een verkenning van nieuwe ontwikkelingen in de laatste maanden, landelijk (bijv. de Tour de Force) en regionaal (bijv. de beleidsontwikkeling bij de MRDH)

Voor meer informatie, mail maja@ligpart.nl

 

 

GVVP gemeente Veere

GVVP gemeente Veere

 • Datum: 03/08/2015

De gemeente Veere heeft ons opdracht gegeven een GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan) te schrijven. Veere is één van de 13 Zeeuwse gemeenten en beslaat het grootste deel van Walcheren. In de gemeente Veere zijn diverse kleine plaatsen, met daartussen waterschaps- en provinciale wegen.

Veere moet zien te dealen met verschillende vormen van dynamiek:
• de dynamiek van het toerisme in de kustzone, door groei en verandering van het toeristisch aanbod, langere verblijfsduur van toeristen, e.d., die druk zetten op bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid in de kustzone, de kernen en op het platteland
• de dynamiek van wijzigende verkeersstromen, door de aanleg van de N57 en daarop aansluitende nog lopende discussie over de ideale ontsluiting van de kustzone
• de dynamiek van een groeiend gebruik van de elektrische fiets door ouderen (eigen bewoners en toeristen); de opkomst van de elektrische auto; de speed-pedelec, etc.
• de dynamiek van steeds mondiger wordende burgers, bedrijven en organisaties, met uitgesproken meningen over verkeer(sveiligheids)problemen en -oplossingen
• de dynamiek van de politiek en beleid, met wisselende politieke coalities/voorkeuren/wensen met lange-termijn doelen en korte-termijn effecten en kansen

Om met deze dynamiek om te kunnen blijven gaan, maken we samen met alle belanghebbenden een GVVP met vier kernelementen, die we de afgelopen jaren naar volle tevredenheid hebben toegepast in eerdere GVVP’s:
A. Een consistente visie die primair buiten/boven verkeer start
B. Een eenduidig beoordelingskader binnen verkeer
C. Een kader voor regelmatige monitoring en evaluatie van het beleid
D. Een flexibele programmering van projecten/maatregelen/acties

 

 

Laadinfrastructuur Amstelveen en Aalsmeer

Laadinfrastructuur Amstelveen en Aalsmeer

 • Datum: 17/07/2015

Voor de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer gaan wij een regeling opstellen voor oplaadpalen die voor het publiek toegankelijk zijn. Er zijn inmiddels ruim vijftig oplaadpunten, maar er liggen nog veel aanvragen voor nieuwe laadpunten op behandeling te wachten. De gemeentebesturen willen beleidsregels opstellen om parkeerplaatsen voor opladen in te richten maar willen zelf niet investeren in de apparatuur of het gebruik ervan subsidiëren. Steeds meer gemeenten, zoals bijvoorbeeld Groningen, Dordrecht en Alphen aan den Rijn, werken met een vergunningenmodel op basis van de VNG-modelregeling. Wij werken het vergunningenmodel uit met criteria voor de keuze en beoordeling van locaties, specifiek toegepast op de situatie in Amstelveen en Aalsmeer.

 

 

Landbouw- en vrachtverkeer op plattelandswegen in Midden-Holland

Landbouw- en vrachtverkeer op plattelandswegen in Midden-Holland

 • Datum: 08/07/2015

De Regio Midden-Holland heeft ons gevraagd om de problematiek rond landbouw- en zwaar vrachtverkeer in kaart te brengen en oplossingen aan te dragen. De regio is vol en druk, maar kent tegelijkertijd ook heel veel kleine, smalle plattelandswegen. Daarbij komt dat de bodem (laagveen) op veel plaatsen slap is en het daardoor lastig is om bijvoorbeeld wegen te verbreden.

We inventariseerden de locaties waar veel verkeer is en zoveel mogelijk van de daarbij optredende problemen in 4 sessies per deelgebied. Daarbij waren alle belanghebbenden (landbouwers, loonbedrijven, transportbedrijven, maatschappelijke organisaties, gemeenten, regio en provincie) aanwezig. Het van elkaar horen wat er speelt was op zichzelf al erg zinvol. Met de aldus verzamelde informatie gaan wij aan de slag om per soort probleem een principe-oplossing te formuleren. Deze confronteren we vervolgens met de knelpunten, waarna we een breed gedragen advies hebben voor de provincie, regio en de daarin gelegen gemeenten.

 

 

Agenda Fiets! Eindhoven

Agenda Fiets! Eindhoven

 • Datum: 25/06/2015

De gemeente Eindhoven heeft in 2013 een ambitieuze mobiliteitsvisie 'Eindhoven op Weg' vastgesteld. Vorig jaar is aan de Gemeenteraad toegezegd dat het College komt met een nadere uitwerking van Eindhoven op Weg voor wat betreft de ambities die specifiek de fiets betreffen. Wij ondersteunen de gemeente bij het vinden en invullen van die nadere uitwerking. Zo gaan we samen op weg naar een Agenda Fiets! 2015-2020.

Deze Agenda Fiets! wordt nadrukkelijk opgesteld in samenspraak met de vele belanghebbenden rond het Eindhovens fietsbeleid. Samen bepalen we de koers en de maatregelen die daarbij horen. De Agenda Fiets! vormt de basis voor de uitwerking van de fietsambities in een uitvoeringsprogramma. Hiermee zullen we eind 2015 bij de Gemeenteraad terugkomen.

 

 

Veiligheidsanalyse tramkruisingen Rotterdam

Veiligheidsanalyse tramkruisingen Rotterdam

 • Datum: 15/06/2015

Voor het Rotterdamse vervoerbedrijf RET hebben we vier tramkruisingen en het busstation Zuidplein onderzocht op basis van de verkeersveiligheid-audit aanpak. In het voorjaar van 2015 heeft de Afdeling Risk & Veiligheid van de RET een verkenning gedaan naar locaties in het tramnet met een concentratie van aanrijdingen en bijna-ongevallen. Daaruit zijn deze locaties gekomen.

Voor al deze locaties hebben we een onderzoek ingesteld gebaseerd op de aanpak van de verkeersveiligheidsaudit. Bij deze aanpak toetsen wij het wegontwerp aan de geldende richtlijnen (dimensies, zichtlijnen, ontwerpsnelheid etc.), bestuderen wij de dossiers van aanrijdingen (schadeformulieren), en brengen wij een bezoek aan de locaties om tevens het gedrag van verkeersdeelnemers te observeren. In aanvulling op de audit-aanpak hebben we tevens gesprekken gevoerd met de afdelingen tram- en busexploitatie. Daarbij hebben we de alledaagse terugmeldingen van chauffeurs en wagenbestuurders betrokken bij onze diagnoses en onze verbetersuggesties daaraan getoetst op effectiviteit en haalbaarheid. Voor elk van de locaties hebben we het RET een concreet advies kunnen geven waarmee zij verder kunnen richting de wegbeheerder.

 

 

Fiets- en voetgangersoversteken in Waddinxveen

Fiets- en voetgangersoversteken in Waddinxveen

 • Datum: 26/05/2015

Binnen de gemeente Waddinxveen is regelmatig discussie over het wel of niet in de voorrang leggen van fietsoversteken, al dan niet in combinatie met voetgangersoversteken. Een ander probleem is de grote verscheidenheid aan kruispuntontwerpen met diverse elementen van snelheidsremming, markering en bebording.
Wij gaan voor de gemeente duidelijke beleidsregels opstellen over de voorrang voor fietsers en voetgangers binnen de bebouwde kom en leveren de benodigde onderbouwing van die regels. Tevens schetsen wij een aantal voorbeeld-oversteken zodat de gemeente kan komen tot een heldere en uniforme inrichting van oversteken. Hierdoor zullen de gebruikers vanzelfsprekend het verkeersgedrag tonen wat van hen verwacht wordt. Op basis van de beleidsregels en voorbeeld-overstreken toetsen we bestaande oversteeksituaties en kruispunten. Resultaat is een uitvoeringsprogramma ter verbetering van de grootste knelpunten op het fiets- en voetgangersnetwerk.

 

 

Excursie Luxemburgers in Leiden

Excursie Luxemburgers in Leiden

 • Datum: 11/05/2015

Georganiseerd door het Luxemburgse verkeersministerie was een delegatie uit het Groothertogdom een paar dagen in Leiden. Het gezelschap van medewerkers van adviesbureaus, gemeente-ambtenaren, raadsleden en belangenbehartigers was hier om het 'gewone fietsen' in Nederland te zien. Het regenachtige weer werkte goed mee om te laten zien hoe spectaculair alledaags het fietsen in een stad als Leiden kan zijn.

Wij verzorgden het programma van één van hun dagen. Voordat we op pad gingen, presenteerden we onze inzichten over het inrichten van een fietsnetwerk, en behandelden we probleemsituaties uit Luxemburg aan de hand van Nederlandse oplossingen die in vergelijkbare situaties waren gekozen. De Luxemburgers waren onder de indruk van de vergelijkbaarheid van de voorbeelden. De fietstocht paste goed tussen de buien door, wat verder bijdroeg aan een zeer geslaagde dag.

 

 

Basisbereikbaarheid in Vlaanderen

Basisbereikbaarheid in Vlaanderen

 • Datum: 20/04/2015

In Vlaanderen waait een andere wind in met het openbaar vervoer. Het ‘Gratis-OV’ in Hasselt is al afgeschaft, en de ‘basismobiliteit’, de rechtens afdwingbare garantie op openbaar vervoer als basisvoorziening, gaat ook op de schop. Onze Belgische vestiging Timenco deed voor Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn een studie naar alternatieve invullingen van ‘basisbereikbaarheid’, zoals het in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord is genoemd. De studie omvatte een analyse van het gebruik van bus, tram en metro in Vlaanderen, een benchmark van kleinschalige vervoerconcepten in de omringende landen en de ontwikkeling van alternatieve concepten voor toepassing in Vlaanderen. Een netherstructurering in combinatie met alternatieve oplossingen kan voldoende bereikbaarheid bieden. Een grote rol voor de fiets in het voortransport, buurtbussen en collectieve taxi’s (vergelijkbaar met onze regio-taxi) zijn de belangrijkste alternatieven. De Belbus zal verdwijnen of opgaan in nieuwe taxidiensten. In combinatie met gestrekte lijnvoering wordt de bereikbaarheid opnieuw vormgegeven. De Lijn zal de komende jaren van de Vlaamse overheid veel minder exploitatiebijdrage ontvangen. Het volledige rapport van de studie vindt u hier.

 

 

Folder valongevallen KpVV en VeiligheidNL

Folder valongevallen KpVV en VeiligheidNL

 • Datum: 08/04/2015

In opdracht van KpVV en VeiligheidNL schreven we een folder over preventie van valongevallen. Deze folder is beschikbaar via www.crow.nl.

We willen allemaal dat ouderen zo lang mogelijk fit en vitaal blijven en zelfstandig kunnen blijven wonen. Helaas moeten er jaarlijks bijna 100.000 ouderen na een val naar het ziekenhuis, met soms langdurige of blijvende gezondheidsklachten. Daarom is het belangrijk dat gemeenten maatregelen treffen om te voorkómen dat ouderen vallen. Door het aanbieden van valpreventie-programma’s voor ouderen en door een goed ontwerp en beheer van voetgangersvoorzieningen.

Preventie zit niet alleen in bijvoorbeeld maatregelen in de openbare ruimte, maar ook in maatregelen vanuit de ‘zorg’-kant zoals valpreventieprogramma’s. CROW-KpVV en VeiligheidNL hebben samen informatie beschikbaar gesteld voor ambtenaren Verkeer en Vervoer/Openbare ruimte (folder), en voor ambtenaren Zorg en Welzijn (informatie op website). De folder voor ambtenaren Verkeer en Vervoer/Openbare ruimte geeft een overzicht van de problematiek van valongevallen bij met name ouderen en geeft aan wat gemeenten kunnen doen om deze te voorkomen.

VeiligheidNL heeft online specifieke informatie beschikbaar gemaakt voor de ambtenaren Zorg en Welzijn. Zie gemeente.veiligheid.nl.

 

 

Verkeer in de Slimme Stad - 12 mei

Verkeer in de Slimme Stad - 12 mei

 • Datum: 23/03/2015

Op 12 mei is het congres 'Verkeer in de Slimme Stad' in Utrecht. Wij delen daar onze kennis over de kansen van deelconcepten in mobiliteit: In en meer nog buiten Nederland zijn inmiddels vele systemen van bikesharing en autodelen operationeel. Uberpop zet de taxiwereld op stelten. De belangrijkste individuele vervoermiddelen krijgen iets collectiefs. Juist in mobiliteit is dit delen of lenen of handig huren groot aan het worden. Grootse trends als ‘nieuwe economie of ‘deeleconomie’ worden juist in mobiliteit realiteit. De trendbreuk die de witte provo-fietsen in 1965 al wilden bereiken?
Ligtermoet & Partners deed verschillende onderzoeken naar de kansen voor deelfietsen en deelauto’s in diverse steden in Nederland en buitenland. Met de kennis die we in deze projecten hebben opgedaan, willen we meer orde scheppen in de veelheid aan termen en benamingen van de deel-wereld. Strakkere termen om duidelijker te krijgen wat meer en minder gerelateerd is: welke concepten horen bij elkaar en wat is de kern die deze concepten vergelijkbaar maakt en afwijkend van andere? Dan wordt ook duidelijk wat er, kijkend voorbij de nieuwe benamingen, functoneel meer en minder nieuw is. En zo komen we ook bij de ultieme vraag: Wat lijkt er meer en minder kansrijk? Wat kan ICT bijdragen, wat zijn randvoorwaarden, waar lukt het wel en waar niet, en waarom. Wat ís ‘lukken’ eigenlijk? We sluiten af met aanbevelingen voor wat een gemeente of provincie in Nederland nú kan doen om de kansen van ‘mobiliteitsdelen’ in de slimme stad te benutten.

 

 

Symposium Fietsveiligheid in Automotive week

Symposium Fietsveiligheid in Automotive week

 • Datum: 09/03/2015

De Automotive Campus in Helmond is gedurende een week eind maart hét internationale podium voor innovatieve ontwikkelingen die verkeer nog schoner, veiliger en betrouwbaarder maken. Tijdens deze week organiseren wij in opdracht van de gemeente Helmond, in samenwerking met CROW-Fietsberaad een symposium met als thema Fietsveiligheid en ITS. Tijdens dit symposium wil de gemeente bij monde van de burgemeester o.a. aandacht vragen voor de aanpak van fietsveiligheid hier en nu. Burgemeester Blanksma is één van de door de minister aangestelde regionale ambassadrices fietsveiligheid.

In verschillende blokken is er aandacht voor de grote kansen die de nu al beschikbare informatie- en communicatietechnologie (ICT) biedt voor toepassingen in intelligente transportsystemen (ITS). Dit zal het verkeer in de nabije toekomst veel veiliger maken, in het bijzonder voor fietsers. Na de lunch demonstreert TNO buiten op de openbare weg hoe auto’s en fietsers die elkaar naderen op een kruispunt, elkaar waarschuwen met behulp van sensoren. Voor de deelnemers is er dan alle gelegenheid om de werking hiervan te aanschouwen en te ervaren en er vragen over te stellen.

Zie ook de website van het Fietsberaad

 

 

Combineren netwerken Zeeland

Combineren netwerken Zeeland

 • Datum: 23/02/2015

In Zeeland zijn verschillende hoofdnetten vastgesteld; auto, fiets, landbouwverkeer, goederenvervoer en OV. Binnen die netwerken zijn knelpunten geïnventariseerd en gewogen. Voor het nieuwe Provinciaal Verkeer en Vervoersplan is ons nu gevraagd om de netwerken te combineren. Dit biedt inzicht in de locaties waar verschillende knelpunten samenvallen en dus veel winst te behalen is. Sowieso is het waardevol om een overzicht te hebben van alle knelpunten, zodat ook goed kan worden bijgehouden wat er nog open staat en wat inmiddels is opgelost.

Om dit overzicht te maken, bepalen we eerst of alle netwerken nog kloppen. We voeren waar nodig netwerken en knelpunten in in GIS. We maken daarbij in verschillende netwerken onderscheid in netwerkniveau en benoemen daarbij ook de prioritaire knelpunten. Voor elk netwerk maken we een begeleidende tekst in een vergelijkbaar format. Tenslotte zijn we met alle verzamelde informatie in staat om een integrale prioritering te maken van wegen en gebieden waar heel veel samenkomt en waar de Provincie mee aan de slag kan om de verkeersveiligheid te verbeteren.

 

 

Proloog Tour de Force gestart

Proloog Tour de Force gestart

 • Datum: 09/02/2015

Op 20 november 2014 heeft CROW-Fietsberaad het initiatief van de Fietsstad 2014 Zwolle overgenomen om een Agenda Fiets 2015-2020 op te stellen en uit te voeren. Als hét fietsbureau van Nederland mogen wij CROW-Fietsberaad daarbij ondersteunen. De proloog van deze ‘Tour de Force’ bestaat uit een brede consultatie van alle bij fietsbeleid betrokken organisaties in Nederland, we zijn daarmee intussen aardig op weg.
Het resultaat - een breed gedragen agenda met de belangrijkste thema’s die opgepakt moeten worden om de verdere groei van het fietsgebruik de komende jaren in goede banen te leiden - zal op 18 juni 2015 worden gepresenteerd op het Nationaal Fietscongres in Utrecht.

 

 

Luxemburg – Best practice fiets- en voetgangersvriendelijke gebouwen

Luxemburg – Best practice fiets- en voetgangersvriendelijke gebouwen

 • Datum: 28/01/2015

Het Groothertogdom heeft hoge ambities op het gebied van duurzame mobiliteit. Omdat het aan praktijkervaring ontbreekt hoe gebouwen voortreffelijk kunnen worden ingericht voor voetgangers en fietsers zal in 2015 een Leidraad hiervoor worden opgesteld. De doelgroep architecten zal hiermee geïnspireerd worden gebouwen op een andere manier te ontwerpen.
Wij zijn gevraagd vooraf een internationale best practice studie uit te voeren. Hierin worden richtlijnen en voorbeelden uit het buitenland geanalyseerd. Aan de hand daarvan worden praktische richtlijnen en tips uitgewerkt hoe architecten voetgangers en fietsers optimaal kunnen faciliteren. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen medewerkers en bezoekers van gebouwen, die immers uiteenlopende behoeftes hebben.

 

 

Ligtermoet & Partners is verhuisd naar Rotterdam

Ligtermoet & Partners is verhuisd naar Rotterdam

 • Datum: 24/12/2014

Vanaf 1 januari zitten wij in ons nieuwe pand aan het Walenburgerplein in Rotterdam. Vijf minuten lopen vanaf Rotterdam Centraal. Zie ook ons adres hier onderaan en de pagina Contact. Ons nieuwe telefoonnummer is 010-3032998, ons algemene mailadres blijft info@ligpart.nl.

 

 

Secretariaat ROCOV Utrecht

Secretariaat ROCOV Utrecht

 • Datum: 16/12/2014

Het ROCOV Utrecht is een reizigersplatform dat de belangen van de reizigers in het openbaar vervoer behartigt binnen de provincie Utrecht. Voor dit reizigersplatform verzorgen wij het komende jaar het secretariaat. Samen met de voorzitter bereiden we de vergaderingen voor. Ook zorgen we voor een goede procesgang tijdens en na de vergadering. Daarnaast doen we verslag van de vergadering en zetten we adviezen en andere correspondentie op papier. Gezien onze brede ervaring met reizigersinspraak in het openbaar vervoer, is dit een opdracht die erg goed bij ons past.

 

 

Fietsparkeren Weesperplein Amsterdam

Fietsparkeren Weesperplein Amsterdam

 • Datum: 02/12/2014

De gemeente Amsterdam gaat het Weesperplein herinrichten. Op deze toegang tot de binnenstad komen diverse verkeersstromen samen. Tegelijk zijn er verschillende bestemmingen: Kantoren, universiteitscampussen in de buurt, en een belangrijk overstapstation van de fiets naar de metro. Dit alles leidt tot veel vraag naar fietsparkeerplek, verspreid over het plein. Er is in de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar aantallen, capaciteit en toekomstige behoefte aan plekken. Voor de herinrichting is er behoefte om de beschikbare gegevens op een rij te zetten en te vertalen naar een ‘vlekkenplan’: Waar op het plein zijn in 2020 hoeveel fietsparkeerplekken nodig? En waar is er ruimte om die plekken te realiseren? Wij bestuderen de oude onderzoeken en kunnen op basis daarvan de benodigde ruimte voor fietsparkeren op tekening aangeven. Op basis daarvan kan de gemeente beslissingen nemen over wat ze wil: de ruimte op maaiveld bezetten en/of ook ondergronds/inpandig extra stallingsruimte realiseren.

 

 

Symposium Zuidas

Symposium Zuidas

 • Datum: 18/11/2014

De Taskforce Bereikbaarheid Zuidas, waarin o.a. ABN AMRO, RAI, VU, WTC Amsterdam, ORAM en gemeente Amsterdam participeren, wil de Zuidas bereikbaar houden en de beschikbare parkeerruimte zo goed mogelijk benutten. Nu komt al 43% van de werknemers met het openbaar vervoer en 25% met de fiets, maar de ambitie is om het autogebruik (thans 32%) verder terug te dringen. Een van de middelen is de jaarlijkse week van de duurzame mobiliteit. In deze week vinden diverse activiteiten plaats om werkgevers en werknemers te stimuleren tot Slim Reizen: het zoveel mogelijk gebruik maken van fiets en openbaar vervoer naar het werk. Dit jaar organiseert men als aftrap van de week een symposium , met als belangrijkste doelgroep de bedrijven die gevestigd zijn in het Zuidas-gebied. Wij zorgden voor het programma en het voorzitterschap op de dag zelf. Zie ook http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2014/10oktober/symposium-slim

 

 

Luxemburg: Studie fietsverhuursystemen

Luxemburg: Studie fietsverhuursystemen

 • Datum: 03/11/2014

We voeren voor het Groothertogdom Luxemburg een internationale studie uit over deelfiets-verhuursystemen. De aanleiding is dat Luxemburg streeft naar een toename van het fietsgebruik en dat daarvoor het geld maximaal efficiënt ingezet moet worden. Aanbieders van deelfiets-systemen benaderen intussen de Luxemburgse gemeenten met hun product. Om te voorkomen dat verschillende gemeenten ad hoc hun fietsbudget besteden aan voor hen ongeschikte systemen, wil de landsregering gemeenten helpen met een leidraad. Die leidraad moet aangeven wat per type gemeente de beste inzet van geld is. Dat kan een deelfietssysteem zijn, maar het kan ook beter zijn om eerst in te zetten op fietsroutes of fietsparkeren.
We maken ook een uitgebreide beschrijving van de verschillende varianten van deelfietssystemen/huurfietsen die in de wereld functioneren, variërend van hotel-fietsverhuur tot de grote deelfietssystemen uit Parijs, Londen etc.

 

 

Voetgangersbeleid Utrecht

Voetgangersbeleid Utrecht

 • Datum: 29/10/2014

De gemeente Utrecht ontwikkelt momenteel een actieplan voetgangers in het kader van het programma Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar. Het verbeteren van de positie van de voetganger draagt bij aan diverse doelen van de gemeente (o.a. bereikbaarheid, leefbaarheid, toegankelijkheid, economie, verkeersveiligheid).
De uitgangspunten voor een positief voetgangersklimaat zijn het creëren van meer ruimte voor de voetganger en het verbeteren van het routenetwerk. Daartoe kiest de gemeente voor een pragmatische aanpak: aanwijzen van gebieden die de komende periode aan onderhoud onderhevig zijn en bij de (her)inrichting daarvan oog hebben voor voetgangers.

Hiervoor zijn de volgende vier stappen voorzien:
1. selectie van gebieden/projecten waar ontwerp vanuit voetgangersperspectief meest wenselijk is
2. afspraken maken met programma-managers van de betreffende gebieden
3. duidelijke opdrachten formuleren binnen die projecten en organiseren van stakeholderbijeenkomsten
4. uitvoering projecten

Wij ondersteunen de gemeente hierbij, om samen te zorgen dat het voetgangersbelang goed in de projecten verankerd wordt en concrete resultaten op straat oplevert.

 

 

Fietsparkeren Eemplein Amersfoort

Fietsparkeren Eemplein Amersfoort

 • Datum: 15/10/2014

De gemeente Amersfoort wil de fietsparkeersituatie op het Eemplein verbeteren. U kunt daarvoor hier een vragenlijst invullen. We inventariseren de huidige situatie op een aantal manieren: We tellen op piekdagen elk uur het aantal fietsen en hóe die geparkeerd staan, we leggen aan de fietsparkeerders een aantal vragen voor over waar ze vandaan komen, wat hun bestemming is en hoe lang ze parkeren, en we observeren de loop- en fietslijnen op het plein om te bekijken waar de ruimtes krap zijn of juist ongebruikt blijven. Aan de hand van de verzamelde informatie brengen we een advies uit aan de gemeente. Het doel is dat fietsers én voetgangers het plein prettig kunnen blijven gebruiken. 

 

Brochure OV voor Statenleden

Brochure OV voor Statenleden

 • Datum: 02/10/2014

In maart 2015 vinden in Nederland verkiezingen plaats voor de leden van Provinciale Staten. Nieuw gekozen leden werken zich dan in op hun nieuwe portefeuilles. Zo’n inwerkperiode is geen sinecure. Statenleden zijn parttime politici die worden geacht het werk te combineren met een normale dienstbetrekking. Het is zaak om snel hoofd- en bijzaken in de nieuwe materie te kunnen herkennen.

In opdracht van CROW-KpVV hebben wij een brochure samengesteld waarin de belangrijkste kwesties in het openbaar vervoer inzichtelijk worden gemaakt. De onderwerpen zijn toegelicht met praktijkvoorbeelden. Vakjargon is zoveel mogelijk vermeden. De brochure is in oktober 2014 gepubliceerd door het Kennisplatform CROW en tevens hier te vinden.

 

 

Beter Benutten - Reiswijzer

Beter Benutten - Reiswijzer

 • Datum: 30/09/2014

In opdracht van Rijkswaterstaat voeren we een tussentijdse evaluatie uit van het project Reiswijzer. Reiswijzer is opgezet in het kader van het programma 'Beter Benutten'. Het wordt in Midden Nederland ingezet om mensen persoonlijk te informeren over werkzaamheden en andere onderbrekingen op hun dagelijkse route. De verschillende wegbeheerders werken hiervoor nauw samen.
De resultaten van deze tussentijdse evaluatie dienen mede als input om te bepalen hoe het nieuwe programma van Beter Benutten in 2015 eruit gaat zien

 

 

Utilitair Fietsverkeer in Zeeland - een provinciebreed hoofdnet

Utilitair Fietsverkeer in Zeeland - een provinciebreed hoofdnet

 • Datum: 20/09/2014

In opdracht van de Provincie Zeeland hebben we een Provinciebreed Hoofdnet Utilitair Fietsverkeer opgesteld. Utilitair wil zeggen: gericht op het bereiken van bestemmingen, zoals een bedrijf, de school, de winkel. Het kan ook een recreatieve bestemming betreffen (het strand, de zwemplas etc.) of een NS-station of busstation, maar géén recreatief 'rondje fietsen'. Een belangrijk uitgangspunt voor het fietsnetwerk is de zwaarte van de fietsverbindingen. Alleen routes met minstens 250 fietsers per etmaal maken onderdeel uit van het provinciebrede netwerk.

Het netwerk dient als bouwsteen voor het nieuwe Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan dat door de Provincie in 2015 opgesteld wordt. De netwerken voor verschillende vervoerwijzen vormen belangrijke pijlers. De afgelopen jaren is in Zeeland – met betrokkenheid van alle wegbeheerders – gewerkt aan een nieuwe wegencategorisering voor het gemotoriseerd verkeer. Verder zijn er kwaliteitsnetten ontwikkeld voor goederenvervoer en landbouwverkeer. Binnenkort wordt het hoofdnet voor het openbaar vervoer vastgelegd. Voor elk van deze netten zijn/worden kwaliteitseisen vastgelegd, waarop de wegen worden getoetst, uitmondend in knelpunten-overzichten waar de komende jaren samen aan gewerkt gaat worden in het kader van het programma infrastructuur van het PVVP.

Middels het gezamenlijk - provinciebreed - utilitair fietsnetwerk zullen alle 15 Zeeuwse wegbeheerders dezelfde uitgangspunten hanteren voor de kwaliteit van het fietsnetwerk. Tevens zijn gezamenlijk de grootste knelpunten bepaald. Zodoende kunnen schaarse financiële middelen zo kosteneffectief mogelijk ingezet worden.

 

 

Beschikbaar maken telgegevens fiets

Beschikbaar maken telgegevens fiets

 • Datum: 07/08/2014

Wij ondersteunden de provincie Zuid-Holland bij het vaststellen van hun hoofdfietsnetwerk (zie hier). Daarbij verzamelden we uit diverse bronnen veel telgegevens. De provincie wil deze nu breed beschikbaar maken via hun website De Staat van Zuid-Holland. Wij denken mee over de visualisatie en zorgen dat de gegevens goed geordend worden aangeleverd. 

 

Secretariaat NOVB-CO

Secretariaat NOVB-CO

 • Datum: 15/07/2014

Het Nationaal OV Beraad is een overlegstructuur waarbinnen diverse partijen in het OV samenwerken en overleggen. Men richt zich op landelijke kwesties als bijvoorbeeld de OV-chipkaart. Hierbij wordt ook aan consumentenorganisaties om advies gevraagd. Om dit mogelijk te maken, is een overleg tussen de consumentenorganisaties in het leven geroepen: Het NOVB-CO (consumentenoverleg).

Voor dit overleg verzorgen wij het komende jaar het secretariaat. Dat houdt in dat we in overleg met de voorzitter de vergaderingen voorbereiden, documenten aan de leden rondsturen, verslag leggen van de vergaderingen en de uit de vergadering voortvloeiende correspondentie en adviezen op schrift stellen en verzenden. Gezien onze brede ervaring met (reizigersoverleg in) het openbaar vervoer, is dit een klus die ons op het lijf geschreven is.

 

 

Bewegwijzering Snelfietsroutes

Bewegwijzering Snelfietsroutes

 • Datum: 16/06/2014

De Stadsregio Arnhem Nijmegen heeft diverse snelfietsroutes aangelegd. Voor deze routes is een nieuw type bewegwijzering ontworpen. Als pilot zijn er langs delen van de routes verschillende borden geplaatst. Wij evalueren deze borden door middel van een vragenlijst onder de fietsers die de route gebruiken én door met een schouw ter plaatse te kijken hoe de borden functioneren. Aan de hand van de resultaten van onze evaluatie wordt bekeken op welke wijze de bewegwijzering definitief vorm moet krijgen. De beheerders van andere snelfietsroutes in Nederland zijn ook zeer geïnteresseerd in de uitkomsten.

 

 

Tramhalte Oostzeedijk - RET

Tramhalte Oostzeedijk - RET

 • Datum: 06/05/2014

In anderhalf jaar tijd is tweemaal de abri op de tramhalte Avenue Concordia aan de Oostzeedijk in Rotterdam vernield als gevolg van een aanrijding door een vrachtwagen. Persoonlijke ongevallen deden zich wonderwel niet voor. De RET wil er zeker van zijn dat het niet nogmaals gebeurt, voordat er opnieuw een nieuwe abri geplaatst wordt. Op verzoek van de RET heeft Ligtermoet & Partners onderzocht of er aanpassingen aan de halte of aan de verkeerskundige situatie nodig zijn. Om herhaling te voorkomen moet tenminste de abri worden aangepast. Aan de hand van ons advies gaat de RET eventueel een aangepaste abri plaatsen.


 

 

Fietsparkeren internationaal

Fietsparkeren internationaal

 • Datum: 28/04/2014

In mei worden door het Duitse 'fietsberaad' drie workshops georganiseerd over het thema fietsparkeren. Wij zijn gevraagd een bijdrage te leveren en onze Nederlandse expertise in te brengen. Met onze hulp wil men in Duitsland achterhalen hoe wij er in Nederland in slagen kwalitatief en kwantitatief passende oplossingen voor het fietsparkeren te vinden.

Het programma (pdf): http://www.difu.de/sites/difu.de/files/archiv/veranstaltungen/2014-fahrradparken_oepnv-seminare.programm.pdf

 

 

Fietsparkeercongres 2014

Fietsparkeercongres 2014

 • Datum: 22/04/2014

In opdracht van het Fietsberaad faciliteren wij een aantal keer per jaar een bijeenkomst waar experts met elkaar in gesprek gaan over aspecten van fietsbeleid. Zo organiseren we op donderdag 12 juni a.s. het Fietsparkeercongres 2014. Fietsparkeren is een actueel thema. Steden zoeken naar adequate oplossingen voor de grote aantallen bezoekers, bewoners en werknemers die hun fiets snel en veilig willen stallen. Er is veel aandacht voor de kwaliteit van de openbare ruimte. Er is discussie over de financiering en aansturing van fietsparkeren bij stations. En in stallingen worden nieuwe technieken toegepast, met het oog op een betere logistiek en efficiënter beheer. Voldoende aanleiding voor CROW-Fietsberaad om een congres te organiseren.
Alle thema’s die te maken hebben met fietsparkeren, worden behandeld:

- financiering van gemeentelijke stallingen
- doelgroepgerichte aanpak fietsparkeren in stadscentra
- regiefunctie gemeenten voor fietsparkeren bij stations
- nieuwe technieken en beheersystemen in stallingen
- excursie naar fietsdepot Den Haag
- ervaringen met handhavings- en coachingsteams in stadscentra
- ontwerpen van hellingen in stallingen
- fietsparkeren als onderdeel van het programma Beter Benutten
- ervaringen met fietsparkeervakken en rode lopers
- gemeentelijke beleidsplannen fietsparkeren
- verleiden en verbieden van fietsparkeerders
- ontwerpen van bewaakte stationsstallingen
- opzet buurtstallingen en fietstrommels
- handhaving van fietsparkeren in uitgaansgebieden
- ervaringen met communicatiecampagnes

Er is ook een informatiemarkt, waar nieuwe technieken en instrumenten worden gedemonstreerd.

Meer informatie en aanmelding via CROW-Fietsberaad.

 

 

Maatschappelijke baten deelfietsen

Maatschappelijke baten deelfietsen

 • Datum: 13/03/2014

In opdracht van Twinstone voerden we een onderzoek uit naar deelfietsen. Wereldwijd functioneren die naar tevredenheid in meer dan 500 steden. Waarom niet of nauwelijks in Nederland?
We onderzochten of deelfietsen ook in Den Haag gebruikt zouden worden, en door wie dan. En vooral onderzochten we wat dat aan maatschappelijke baten zou kunnen opleveren. Die baten komen bijvoorbeeld van vervangen auto- en OV-ritten, van een grotere aantrekkingskracht van de stad voor bezoekers en omdat er meer ‘service’ geboden wordt aan bewoners. We denken dat onze bevindingen in Den Haag grotendeels ook opgaan voor andere Nederlandse steden.

Ook in een Nederlandse stad is een leenfietssysteem levensvatbaar. De bekende systemen (Parijs, Lyon, Londen, New York) rapporteren zelden meer dan 5 ritten per fiets per dag. Naar een dergelijk aantal is ook in Nederland vraag. Die komt veel minder dan in het buitenland van bewoners, maar ook in Nederland zijn er in elke stad bezoekers die ter plekke geen fiets hebben. Voordeel: Nederlanders kunnen en willen ook fietsen, en de infrastructuur is er geschikt voor.

Als een commerciële partij zoals Twinstone de exploitatie op zich neemt, blijven de maatschappelijke kosten beperkt. Er is uiteraard een beslag op de openbare ruimte, maar daar staat tegenover dat door het dubbelgebruik van de fietsen bij (bijvoorbeeld) stations minder parkeerplekken nodig zijn.

Voor meer informatie en het volledige rapport, kunt u zich wenden tot Twinstone.

 

 

Regelgeving Speed-Pedelecs

Regelgeving Speed-Pedelecs

 • Datum: 27/02/2014

Rijkswaterstaat WVL heeft een start gemaakt met een onderzoek naar de speed-pedelec, een elektrische fiets waarmee je door mee te trappen snelheden van 45 km/uur kunt rijden. Momenteel geldt deze snelle E-fiets als snorfiets. Vanaf 2017 verandert de Europese regelgeving, waardoor de regelgeving rond speed-pedelecs moet worden herzien.
Wij hebben de opdracht gekregen de regels omtrent speed-pedelecs in Duitsland te verkennen, omdat daar al meer S-Pedelecs verkocht zijn en er dus meer ervaring mee is. In Duitsland geldt de speed-pedelec als motorvoertuig. Hij behoort daarmee op de weg, het dragen van een integraalhelm is verplicht en de S-pedelecs dienen een achteruitkijkspiegel en een verzekeringsplaat te hebben. De berijder moet in bezit zijn van een rijbewijs klasse M, dat vanaf 16-jarige leeftijd te behalen is.
In het onderzoek wordt nagegaan of er in Duitsland al meer gebruikservaring en informatie over de veiligheid van deze voertuigsoort bekend is. Ook is de vraag in hoeverre de context (zoals de beschikbaarheid en ontwerp van fietsvoorzieningen en algemene wegkenmerken) verschilt en hoe we de uitkomsten voor de Nederlandse situatie kunnen interpreteren.

 

 

Bijeenkomst Fietsstroken

Bijeenkomst Fietsstroken

 • Datum: 12/02/2014

Op 11 februari verzamelden ongeveer 95 geïnteresseerden zich in Zwolle. Daar presenteerden wij in samenwerking met het Fietsberaad onze voorlopige aanbevelingen voor de toepassing van fietsstroken. Voor meer informatie en de discussienotitie die we uitgaven, verwijzen we naar de website van het Fietsberaad. Daar is ook gelegenheid om te reageren op de aanbevelingen.
 

 

Parallelstructuur landbouwverkeer N214

Parallelstructuur landbouwverkeer N214

 • Datum: 03/02/2014

De provincie Zuid-Holland onderzoekt een parallelstructuur voor het landbouwverkeer op het deel van de N214 tussen de Damseweg en de A27. Er zijn een aantal varianten beoordeeld en er is een eerste uitwerking van een voorkeurstracé gemaakt. De provincie wil hierover verschillende stakeholders consulteren. Het betreft in ieder geval het waterschap Rivierenland, de gemeenten Molenwaard en Giessenlanden, betrokken buurtverenigingen, landbouworganisaties (CUMELA, LTO), verkeersorganisaties (Fietsersbond en VVN) en een tweetal natuurorganisaties. In gesprekken moet duidelijk worden wat men vindt van het voorgestelde tracé (voor- en nadelen, randvoorwaarden, flankerende maatregelen, draagvlak). De bevindingen moeten worden vastgelegd in korte gespreksnotities en in een eindverslag met aanbevelingen voor het vervolg, zowel inhoudelijk als procesmatig. De problematiek van het landbouwverkeer in de Alblasserwaard is ons niet onbekend: in 2012 voerden we al een knelpunteninventarisatie uit voor de Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden.

 

 

Fietsparkeren in de media

Fietsparkeren in de media

 • Datum: 21/01/2014

De resultaten van het project dat wij voor de gemeente Amsterdam deden over fietsparkeren heeft de aandacht getrokken van Verkeersnet en diverse andere websites. Hier vindt u het eindrapport en meer informatie.


 

 

Publicatie Fietsstroken

Publicatie Fietsstroken

 • Datum: 13/01/2014

Een leuke opdracht over een onderwerp dat ons na aan het hart ligt: Fietsstroken en hoe ze toe te passen. Wij constateren dat in Nederland, ondanks de richtlijnen, fietsstroken in veel verschillende verschijningsvormen voorkomen. Begonnen uit interesse, zijn we die verschijningsvormen gaan inventariseren. Vaak functioneren ze in de praktijk prima, maar even zo vaak is het op een weg met stroken onaangenaam of zelfs gevaarlijk fietsen (of autorijden). Het Fietsberaad heeft ons nu gevraagd onze bevindingen, en dan met name onze aanbevelingen over hoe het beter kan, om te zetten in een publicatie. Veel praktijkvoorbeelden, veel concrete (vaak lastige!) situaties. Op dit moment schrijven we aan een concept-publicatie. Die leggen we voor aan diverse experts en presenteren we op de Fietsberaad-bijeenkomst op 11 februari. Later zal het Fietsberaad de aanbevelingen met observatie-onderzoek verder onderbouwen. Het einddoel: veilige en duidelijk begrijpbare weginrichting, ook als er geen vrijliggend fietspad mogelijk is.

 

 

Evaluatie ROV-ZH

Evaluatie ROV-ZH

 • Datum: 23/12/2013

Het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland ondersteunt de provincie Zuid-Holland, de stadsregio Rotterdam en het stadsgewest Haaglanden bij de uitvoering van op gedragsbeïnvloeding gerichte verkeersveiligheidsactiviteiten in hun gebieden. De drie regievoerders hebben ons bureau gevraagd om een evaluatie uit te voeren, met twee hoofdvragen:
1. Heeft het ROV-ZH het Werkprogramma 2012-2013 goed uitgevoerd?
2. Moeten er wijzigingen worden aangebracht in de taken van het ROV-ZH?
Voor het beantwoorden van de eerste vraag gaan we na welke activiteiten het ROV-ZH daadwerkelijk heeft uitgevoerd en voeren we gesprekken met regievoerders en klanten. Voor de beantwoording van de tweede vraag bevragen we ook andere ROV’s en regievoerders in Nederland.

 

 

Lokale aanpak Veilig Fietsen

Lokale aanpak Veilig Fietsen

 • Datum: 04/12/2013

Het ministerie van I&M en de VNG hebben afgesproken dat alle gemeenten in 2013 een lokale aanpak veilig fietsen opstellen. Daarvoor zijn verschillende hulpmiddelen, waaronder een modelaanpak, beschikbaar gesteld via het Fietsberaad. De 6 gemeenten in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Leerdam, Molenwaard en Zederik) voldoen graag aan de afspraak. Ze hebben in regionaal verband aan Ligtermoet & Partners gevraagd om ze te helpen met het doorlopen van de eerste stappen van de modelaanpak om te komen tot zo’n lokale aanpak. Deze opdracht sluit prachtig aan bij onze expertise op het gebied van fietsveiligheid. We schreven immers ook Fietsberaad-publicatie 19, die één van de bouwstenen is van de modelaanpak.

De aanleiding voor de afspraak om lokale aanpakken te maken, is dat landelijk een stijgende trend wordt geconstateerd in het aantal (zwaar)gewonde fietsers. Omdat het grootste deel van de fietsongevallen binnen de bebouwde kom plaatsvindt, is het logisch om naar de lokale wegbeheerders te kijken voor oplossingen. We voerden inmiddels uitgebreide gesprekken met elk van de 6 gemeenten. Daaruit blijkt dat de problematiek in Alblasserwaard- Vijfheerenlanden erg verschilt per gemeente, maar dat ongevallen in de regio toch ook voor een belangrijk deel buiten de bebouwde kom plaatsvinden. We zullen dan ook het waterschap betrekken bij het vervolg van dit project. Hoe dan ook is het nuttig om per gemeente systematisch de potentieel gevaarlijke punten te inventariseren. De uitdaging is nu om een maatregelenmix te formuleren die aansluit op het goede bestaande beleid, zowel qua infrastructurele maatregelen als qua gedragscampagnes. Daarvoor maken we dankbaar gebruik van onze eigen expertise en de aanbevelingen van het Fietsberaad. Uiteindelijk verwachten we nog voor 1 januari te komen tot een lokale aanpak voor elke gemeente én een regionale samenvatting met aandacht voor de synergie tussen de gemeenten, het waterschap en de regio.

 

 

Kosteneffectiviteit veiligheidsmaatregelen

Kosteneffectiviteit veiligheidsmaatregelen

 • Datum: 14/11/2013

In 2007 is Rijkswaterstaat gestart met het programma ‘Veilig over Rijkswegen’ (VOR). Dat programma monitort systematisch de onveiligheid, spoort risicovolle locaties en trajecten op en zorgt voor de uitvoering van gerichte verbeteringen. Met deze aanpak, verankerd in de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, geeft Nederland invulling aan de Europese richtlijn Verkeersveiligheid van weginfrastructuur (2008/96/EC). De aanpak is gebaseerd op de ongevallen zoals die geregistreerd worden aan de hand van processen-verbaal van de politie. De laatste jaren blijkt echter dat steeds minder ongevallen in de registratie terecht komen. Voor de landelijke cijfers heeft de SWOV dat nog enigszins kunnen corrigeren. Voor de VOR-aanpak van risicovolle trajecten kan dat niet. De beoordeling van de kosteneffectiviteit van maatregelen wordt daarmee problematisch. In opdracht van Rijkswaterstaat doen wij een literatuurstudie naar mogelijke alternatieven voor de bepaling van kosteneffectiviteit. Daarbij kijken we zowel naar de praktijk in andere beleidsvelden (o.a. infrastructuurprojecten, gezondheidszorg, justitie) als naar de praktijk in andere landen.

 

 

Fietsparkeren Amsterdam

Fietsparkeren Amsterdam

 • Datum: 24/10/2013

Ons project in Amsterdam over fietsparkeren op de Rode Loper (de entree van de stad, de straten boven de nieuwe Noord-Zuidlijn) is onlangs afgerond. Terwijl de werkzaamheden op het eerste stuk al begonnen zijn, presenteerden wij onze bevindingen aan de Gemeenteraad en de deelraden van de betrokken stadsdelen Centrum en Zuid. We zijn om verschillende redenen erg trots op het resultaat. Ten eerste omdat we de gemeente Amsterdam echt verder hebben kunnen helpen in dit lastige dossier. Maar ook omdat nog nooit eerder op deze schaal het fietsparkeren in een (historische) binnenstad is onderzocht en we een heel concreet bruikbaar resultaat hebben opgeleverd. We vinden ook dat de gemeente trots mag zijn op zichzelf. Nadat echte besluiten over fietsparkeren lang vooruit zijn geschoven, is er nu het lef om knopen door te hakken. Natuurlijk blijft het onmogelijk om iedereen 100% tevreden te krijgen, maar zowel ambtelijk als politiek is het besef daar dat een fiets(parkeer)vriendelijke binnenstad er niet vanzelf komt en blijft. Er zijn veel voordelen voor de stad aan het grote aantal fietsers, maar er zijn ook (forse) investeringen nodig. Het ziet ernaar uit dat daar ook de middelen voor worden vrijgemaakt.

Voor ons onderzoek deelden we het totale gebied (zo’n 3 kilometer lang) op in 8 deelgebieden. Voor elk deelgebied bepaalden we de toekomstige vraag naar fietsparkeervoorzieningen op basis van beschikbare telgegevens, beleidsambities, prognoses en onze eigen inzichten en lokale kennis. Daarbij hielden we rekening met parkeerduur en de fiets- en loopstromen naar de belangrijkste bestemmingen. De behoefte werd vervolgens ingevuld met verschillende bouwstenen van fietsparkeervoorzieningen, handhavingsinspanning en kosten. In een uitgebreid gezamenlijk proces kozen we de beste, meest realistische invulling. Die werkten we uit en waar er nog een keuze overbleef, werkten we twee extreme varianten uit. Hiermee kan het plan- en ontwerpproces ambtelijk worden voortgezet, en heeft de politiek duidelijke kaders om de nog gevraagde beslissingen onderbouwd te kunnen nemen. We zijn erg tevreden over het verloop van het proces. Zoals onze opdrachtgever zei: het is gelukt om fietsparkeren, waar vaak veel emotie bij komt kijken, heel zakelijk en objectief te blijven benaderen. We denken dat deze systematische aanpak op meer plekken in Nederland van grote waarde kan zijn.

Het uitgebreide rapport kunt u vinden in onze projectenbank.

 

 

Marjolein de Jong gestart bij Timenco

Marjolein de Jong gestart bij Timenco

 • Datum: 10/10/2013

Ons zusterbedrijf Timenco is sinds 1 oktober uitgebreid met Marjolein de Jong. Marjolein (1969) was de laatste jaren onderzoeker en docent aan de Universiteit van Hasselt in Belgie, maar ze is ook goed bekend in de Nederlandse verkeerswereld. Ze studeerde stedenbouwkunde aan de TU in Delft en werkte daarna 6 jaar voor Verkeersadviesbureau Diepens en Okkema (nu Mobycon).

We denken dat Marjolein goed past bij ons bedrijf met haar ervaring in Nederland én Vlaanderen. Ze heeft een brede kennis, in het bijzonder op het raakvlak van mobiliteit en de inrichting van de openbare ruimte voor voetgangers en fietsers. Ze heeft ervaring met het opstellen van mobiliteitsplannen en fietsplannen, maar ook met concrete verkeersveiligheidsadviezen en herinrichtingsprojecten. Naast haar werk in Nederland en België heeft ze deelgenomen aan verschillende Europese projecten (o.a. op het gebied van integrale toegankelijkheid en openbaar vervoer). Marjolein gaat haar studenten in Hasselt missen, maar heeft erg veel zin in deze nieuwe uitdaging.

 

 

Verkeersonderzoek Polanenpark

Verkeersonderzoek Polanenpark

 • Datum: 03/10/2013

Het bedrijventerrein Polanenpark in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is in ontwikkeling en voorziet onder meer in een vestiging van een distributiecentrum van Post NL. In opdracht van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Schiphol Area Development Company N.V. (SADC) maakten wij een analyse van de verwachte toename van het verkeer en de effecten daarvan op de ontsluitingswegen rondom het gebied, alsmede een overzicht van mogelijke maatregelen. Voor de verkeerstellingen en gedetailleerde kruispuntanalyses werkten we samen met ons zusterbedrijf BVA.


 

 

Wegencategorisering Zeeuwse kernen

Wegencategorisering Zeeuwse kernen

 • Datum: 26/09/2013

In het kader van een Zeeland-breed, gezamenlijk programma voor veilig en vlot verkeer, zijn de wegencategoriseringen in alle Zeeuwse kernen beoordeeld. Zeeland telt 13 gemeenten. Elke gemeente heeft grofweg 10-20 kernen of bebouwde kommen. Voor al die kommen is bezien in hoeverre een maximaal onderscheidende wegencategorisering (ofwel GOW ofwel ETW) realistisch is. Waarbij tegelijk gestreefd is naar zo groot mogelijke verblijfsgebieden c.q. maximale bundeling van doorgaand autoverkeer. Richting gemeenten is dat in 13 adviesrapporten vastgelegd: kaarten van de kommen met voor alle wegen een aanduiding GOW, ETW of –soms- grijze weg. Het is aan de gemeenten om te bezien in hoeverre ze dit beoordelingsadvies overnemen en vervolgens om de vormgeving van de wegen zodanig aan te passen aan de beoogde functies, dat een veilig en vlot gebruik van het wegennet het gevolg is.

 

 

Verkeersafwikkeling “World of food”

Verkeersafwikkeling “World of food”

 • Datum: 19/08/2013

In Amsterdam Zuidoost wordt gedacht aan de ontwikkeling van “World of Food”, een combinatie van diverse fast- en easyfood-gelegenheden. Zo’n concept trekt veel verkeer. Wij kregen opdracht van het stadsdeel Zuidoost om na te gaan hoeveel verkeer verwacht kan worden en om te onderzoeken of dit verkeer op een goede wijze verwerkt kan worden. Daarbij is onder meer gebruikt gemaakt van dynamische modelsimulaties (uitgevoerd door ons zusterbedrijf BVA Verkeersadviezen). 

 

Quick scan verkeersstructuur Overhoeks

Quick scan verkeersstructuur Overhoeks

 • Datum: 16/07/2013

Het gebied Overhoeks in Amsterdam-Noord wordt ontwikkeld volgens een Stedenbouwkundig Plan uit 2004. Momenteel wordt dat SP gereviseerd, waarbij een geplande verbinding voor auto’s alsnog afgesloten wordt. Die verandering riep vragen op over de te verwachten verkeersstromen en -drukte op de andere wegen. Ook waren er zorgen over de veiligheid van fietsers en de inritten van parkeergarages. Ligtermoet & Partners zette het gebied schematisch op kaart en berekende met behulp van CROW-kentallen de verkeersproductie. Het afsluiten van de weg voor auto’s blijkt nauwelijks negatieve gevolgen te hebben. Voor de andere aandachtspunten formuleerden we enkele aanbevelingen.

 

 

Fietsparkeren NS-station Amersfoort

Fietsparkeren NS-station Amersfoort

 • Datum: 09/07/2013

De gemeente Amersfoort werkt samen met NS en ProRail aan plannen om de komende jaren het fietsparkeren bij station Amersfoort te verbeteren. Ligtermoet & Partners kreeg de opdracht om te onderzoeken hoe de huidige plekken gebruikt worden en vooral waaróm mensen stallen waar ze stallen. De gemeente wil de inzichten uit dit onderzoek gebruiken om nieuwe voorzieningen zo goed mogelijk te laten aansluiten op de wensen van gebruikers. 

 

QUEST: brochure, rapport en website

QUEST: brochure, rapport en website

 • Datum: 03/07/2013

Onlangs is een Nederlandstalige brochure verschenen over het Europese project QUEST en een Engelstalig rapport met de resultaten van workshops met diverse Europese steden. Het QUEST-project wordt in september afgerond met een eindconferentie in Budapest.
Ligtermoet & Partners is de lead-partner van het Europese project QUEST, waarin 50 middelgrote steden worden begeleid bij het verduurzamen van hun mobiliteitsbeleid – vooral modal shift van auto naar lopen, fietsen en openbaar vervoer. Iedere stad krijgt een beleidsaudit, die uitmondt in een actieplan met gerichte verbetermaatregelen die kunnen rekenen op draagvlak bij lokale belanghebbenden. De Nederlandse steden Breda, Deventer en Eindhoven nemen deel aan het project en hebben inmiddels elk een op maat gesneden actieplan ontvangen.
Dit voorjaar hebben alle QUEST steden deelgenomen aan buitenlandse workshops. De deelnemers hadden de mogelijkheid om hun ervaringen en resultaten te vergelijken met QUEST steden in andere landen. Duidelijk werd dat het QUEST instrument steden geholpen heeft om hun mobiliteitsbeleid kritisch te bekijken en vervolgstappen voor een duurzamer beleid te identificeren. Deze zijn opgenomen in de actieplannen van de steden. De workshops gaven de deelnemers veel nieuwe ideeën en inspiratie. Men bleek ook bereid om niet alleen succes stories te delen, maar ook problemen te bespreken. Veel steden blijken met vergelijkbare uitdagingen geconfronteerd te worden, waarvoor verschillende oplossingen effectief blijken te zijn.
De resultaten van de workshops zijn samengevat in een Engelstalig rapport. In dit rapport vindt u naast diverse presentaties ook tal van verwijzingen naar praktijkvoorbeelden.
Daarnaast is er de Nederlandstalige QUEST brochure .
In september wordt QUEST afgesloten met een eindconferentie, die in Budapest plaatsvindt.
Meer informatie over het programma vindt u op de QUEST website.
Heeft u interesse in een QUEST-actieplan voor uw gemeente? Neem dan contact met ons op.

 

 

Nieuwe beleidsnota regionale wegen Limburg

Nieuwe beleidsnota regionale wegen Limburg

 • Datum: 10/06/2013

Voor de provincie Limburg gaan we de beleidsnota Regionaal Verbindend Wegen Net (RVWN) actualiseren. De huidige nota stamt uit 1997. De nieuwe beleidsnota RVWN moet de belangrijkste inrichtingseisen vastleggen, waaraan de wegen van het RVWN in de toekomst moeten voldoen, ter realisatie van strategische mobiliteitsdoelen op het gebied van bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid. De nieuwe CROW publicatie-315 over de basiskenmerken voor de wegen, vormt daarvoor de leidraad. We toetsen de wegen aan de belangrijkste basiskenmerken en stellen een tactisch uitvoeringsprogramma op. Dit alles in nauw overleg met vertegenwoordigers van diverse afdelingen binnen de provincie en van betrokken wegbeheerders (RWS en gemeenten via de vijf Regionale Mobiliteitsoverleggen). Met als resultaat een geactualiseerde beleidsnota.

 

 

Fietsberaad-excursie Breda

Fietsberaad-excursie Breda

 • Datum: 14/05/2013

In opdracht van het Fietsberaad organiseren wij in samenwerking met de gemeente Breda de jaarlijkse Fietsberaad-excursie, die op donderdag 13 juni in Breda plaats vindt. Wij zorgen voor een gestroomlijnd programma en de praktische voorbereidingen. Onder begeleiding van Rob Temme en enkele van zijn collega’s van de gemeente Breda maken we een fietstocht door de stad, waarbij we ook een stukje van de snelfietsroute naar Etten-Leur fietsen (zie kaart). We staan stil bij en krijgen uitleg over een aantal goede infrastructurele oplossingen voor de fietser, zoals comfortabele routes en veilige voorrangskruispunten. En we bezoeken een bijzondere - als woonkamer ingerichte -fietsenstalling. Tijdens de fietstocht maken we als deelnemer actief kennis maken met de Bike APP ‘Positive Drive’, die fietsers beloont en de gemeente waardevolle data over het fietsgebruik oplevert. Na afloop van de fietstocht laat Joost de Kruijf van de NHTV ons zien welke tracking-data dit oplevert en wat de analysemogelijkheden daarvan zijn. Meer informatie en het programma kunt u op de website van het fietsberaad bekijken. Hier kunt u zich ook t/m 29 mei aanmelden:

 

 

Vormtoets wegen Zeeland

Vormtoets wegen Zeeland

 • Datum: 08/05/2013

Na de door ons uitgevoerde kwaliteitstoets van de wegencategoriseringsplannen in Zeeland, ontwikkelden we in opdracht van het ROVZ voor de gezamenlijke wegbeheerders een kwaliteitstoets van de inrichting van de Zeeuwse wegen : past de huidige vorm / inrichting bij de beoogde functie van de weg? Voor de ontwikkeling van deze toets hanteerden we een aantal landelijk geldende kwaliteitskenmerken voor een goede inrichting van zowel wegvakken als kruispunten van de verschillende wegcategorieën (SW’s, GOW’s en ETW’s). Hiervoor maakten we gebruik van o.a. Publicatie 315 (CROW), DV-meter (SWOV) en Veilige Snelheden Geloofwaardige Snelheden (SWOV). Voor het uitvoeren van de toets hebben we een excell-scoreformulier opgesteld, waarin scores kunnen worden ingevuld, die na weging een eindscore per wegdeel opleveren. De toets kan door de wegbeheerders zelf worden ingevuld, aan de hand van een duidelijke instructie.

 

 

Commissie voor de milieueffectrapportage

Commissie voor de milieueffectrapportage

 • Datum: 08/04/2013

De afgelopen periode heeft Peter Kroeze, als adviseur-lid van de Commissie voor de m.e.r., opnieuw in diverse werkgroepen van de Commissie de rol van verkeersadviseur vervult. Hij adviseerde onder meer over de volgende MER’s: de Traverse Dieren (reconstructie N348/N786), de Rijnlandroute (bij Voorschoten) en de Ontbrekende Schakel N316 ‘s Heerenberg (Montferland). Uitgebrachte adviezen van de Commissie vindt u hier. 

 

Analyse oversteekveiligheid fietsers in Heerde

Analyse oversteekveiligheid fietsers in Heerde

 • Datum: 19/03/2013

De gemeente Heerde werkt aan het verbeteren van het fietsnetwerk . Op enkele plaatsen waar fietsers de lokale hoofdwegen kruisen en voorheen voorrang moesten verlenen, is de situatie nu omgekeerd en hebben de fietsers voorrang. De gemeente heeft ons gevraagd om door middel van gedragsobservaties en snelheidsmetingen te onderzoeken hoe deze oversteken functioneren, waarbij in het bijzonder de veiligheid van de overstekende fietser van belang is. Naast deze waarnemingen ter plaatse, zullen wij ook een verkeersveiligheidsaudit uitvoeren van de verkeerssituatie. 

 

Uitvoeringsagenda Drachten - Heerenveen

Uitvoeringsagenda Drachten - Heerenveen

 • Datum: 05/03/2013

Met het niet doorgaan van de spoorlijn Drachten-Heerenveen, is er vanuit het Regio Specifiek Pakket (RSP) geld vrijgevallen in Noord Nederland. Een deel daarvan wil de provincie Fryslân, als één van de betrokken partijen, snel inzetten. Om daarmee de economische structuur in Fryslân te versterken, de bereikbaarheid te verbeteren en de bouwsector een impuls te geven. Hiertoe wordt een Uitvoeringsagenda gemaakt. Vanwege onze ervaring met complexe processen, zijn wij gevraagd dit proces te leiden en in nauwe samenwerking met de betrokken gemeenten en het relevante bedrijfsleven de Uitvoeringsagenda op te stellen. In korte tijd moeten projecten worden benoemd, beoordelingscriteria worden vastgesteld en een voorstel voor de Uitvoeringsagenda worden gemaakt.

 

 

QUEST stedenworkshop in Padova (IT)

QUEST stedenworkshop in Padova (IT)

 • Datum: 27/02/2013

Ligtermoet & Partners is de lead-partner van het Europese project QUEST, waarin 50 middelgrote steden worden begeleid bij het verduurzamen van hun mobiliteitsbeleid – vooral modal shift van auto naar lopen, fietsen en openbaar vervoer. Iedere stad krijgt een beleidsaudit, die uitmondt in een actieplan met gerichte verbetermaatregelen die kunnen rekenen op draagvlak bij lokale belanghebbenden. De steden ontmoeten elkaar tijdens workshops waarin de deelnemers hun ervaringen uitwisselen. De eerste workshop vond in begin februari plaats in het Noord-Italiaanse Padova. Zeven steden uit Nederland (Breda), België, Duitsland, Frankrijk en Spanje en Roemenië waren uitgenodigd om hun ervaringen te delen. De universiteitstad Padova kent al langer een fietscultuur, die tegenwoordig niet meer louter tot studenten beperkt blijft. Overal in de stad staan fietsenrekken (zie foto) die gebruikt worden door studenten, ouders met kinderzitjes, zakenmensen met aktetassen en senioren - zeg maar de doorsnee-fietsers die we ook in Nederland kennen. Naast fietsen werd ook aandacht besteed aan openbaar vervoer (nieuwe tramlijnen) en mobiliteitscampagnes.

 

 

Landbouwverkeer Oudenbosch

Landbouwverkeer Oudenbosch

 • Datum: 11/02/2013

Binnenkort start de aanbesteding van de aanleg van een rondweg om de kern van Oudenbosch. Deze rondweg moet de kern ontlasten van doorgaand autoverkeer en vrachtverkeer. De gemeente Halderberge wil dat de rondweg ook wordt opengesteld voor landbouwverkeer. Maar de provincie Noord-Brabant wil in principe geen landbouwverkeer op haar 80 km GOW’s. In twee workshops met alle betrokkenen gaan we bekijken of er alternatieven zijn. Vervolgens zetten we alle mogelijkheden op een rij, scoren die op effecten (qua doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid) en voorzien ze van een globale kostenindicatie. De beslissing is daarna aan de wegbeheerders.

 

 

Hoofdroutenetwerk Fiets Zuid-Holland

Hoofdroutenetwerk Fiets Zuid-Holland

 • Datum: 30/01/2013

Wij gaan de provincie Zuid-Holland ondersteunen bij het opstellen van een Provinciaal Hoofdroutenetwerk Fiets. Dit net moet bestaan uit de belangrijkste interlokale fietsroutes. Het bepalen welke routes wel en welke niet tot het provinciaal hoofdnet behoren, moet zoveel mogelijk gebeuren op basis van beschikbare feitelijke informatie over aantallen interlokale fietsers. Waar deze feitelijke informatie ontbreekt, zullen aanvullend tellingen worden verricht. Ook de fietsroutedelen met veel interlokale fietsers die binnen de kom zijn gelegen, zullen worden opgenomen in het provinciaal hoofdnet. Onderdeel van opdracht vormt ook het benoemen van het ambitieniveau voor de kwaliteit van de routes en het bepalen van een methodiek om prioriteiten te kunnen stellen. Dit alles moet de provincie Zuid-Holland in staat stellen om het beschikbare geld vooral te besteden aan het oplossen van de belangrijkste knelpunten op de zwaarste fietsverbindingen.

 

 

Verkeersveilige omgeving Brede School Heerde-west

Verkeersveilige omgeving Brede School Heerde-west

 • Datum: 17/12/2012

De gemeente Heerde was bezig met de ontwikkeling van een brede school in Heerde-West. Nadat omwonenden grote bezwaren hadden met een eerste schetsontwerp van de architect en de verwachte verkeersoverlast, werden wij gevraagd te adviseren over de ruimtelijke en verkeerskundige randvoorwaarden. Later kregen we opdracht om ook te adviseren over de daadwerkelijke inrichting van de openbare ruimte rondom de school. In een proces met veel overleg en participatie werd een erfachtige schoolomgeving ontworpen, met een ‘zoen-en zoef-strook’ die onder schooltijden onderdeel is van het schoolplein en voldoende, afgeschermde parkeerruimte. Ook werden voorstellen gedaan voor de langzaamverkeerroutes naar de school. De buurt en gebruikers waren over het geheel genomen blij met het resultaat en eind november werd de Brede School Heerde-west geopend.

 

 

Verkeersveiligheidsaudit Stationsplein Nunspeet

Verkeersveiligheidsaudit Stationsplein Nunspeet

 • Datum: 12/12/2012

Het Stationsplein in Nunspeet vormt al jaren een zorgpunt voor de gemeente, waar inmiddels meerdere adviezen over zijn uitgebracht. Wij deden in het GVVP voor Nunspeet het voorstel voor een reconstructie naar een groot plein, met daaromheen een circuit van éénrichtingwegen. Vooruitlopend op een grootschalige herinrichting van het gebied is nu al een kleinere reconstructie uitgevoerd, waarbij o.a. een belangrijke fietsoversteek werd verlegd.
Dit leidde tot vele klachten en daarorm werden wij (als gecertificeerd bureau) gevraagd een verkeersveiligheidsaudit uit te voeren. Uit de audit kwam naar voren dat er nog diverse mogelijkheden bestaan om de verkeersveiligheid te verbeteren. Daarmee bewijst de audit opnieuw zijn waarde als een snel, goedkoop en effectief instrument.

 

 

Provincie Zuid-Holland evalueert bedrijfsvervoer

Provincie Zuid-Holland evalueert bedrijfsvervoer

 • Datum: 03/12/2012

In 1999 nam de provincie Zuid-Holland de destijds bestaande subsidiëring van bedrijfsvervoer over van Rijkswaterstaat. We spreken van bedrijfsvervoer wanneer de werkgever zelf het vervoer naar het werk voor het personeel verzorgt (of laat verzorgen). Meestal gaat dat per bus of taxibusje. In 2001 mochten wij de provinciale regeling evalueren, die vervolgens op basis van onze aanbevelingen werd vereenvoudigd en verbreed. De provincie Zuid-Holland wil het functioneren van deze Subsidieregeling Bedrijfsvervoer nu opnieuw evalueren en wij wonnen wederom de opdracht om de evaluatie uit te voeren. De evaluatie wordt in februari 2013 afgerond. 

 

Onderzoek naar interlokale fietsroutes Amersfoort

Onderzoek naar interlokale fietsroutes Amersfoort

 • Datum: 22/10/2012

De gemeente Amersfoort heeft in het kader van de VERDER-projecten financiële middelen beschikbaar om enkele interlokale fietsroutes tussen Amersfoort en haar buurgemeenten Soest en Hoevelaken te verbeteren. De gemeente heeft Ligtermoet en Partners gevraagd te onderzoeken op welke routes die middelen dan het best aangewend kunnen worden. In ons advies zullen we aangeven welke maatregelen er nodig zijn om de beoogde kwaliteitsimpuls te bereiken en hoe de beschikbare middelen daartoe het meest efficiënt ingezet kunnen worden. Voor het veldwerk (fietstellingen) werken we samen met ons zusterbedrijf BVA-Verkeersadviezen. 

 

Fietsparkeren op Rode Loper in Amsterdam

Fietsparkeren op Rode Loper in Amsterdam

 • Datum: 16/10/2012

De Amsterdamse Rode Loper is de as van Centraal Station via Damrak, Rokin en Vijzelstraat naar de Ferdinand Bolstraat tot aan de Van Ostadestraat. Een route die over of langs belangrijke en publiekstrekkende locaties voert: o.a. het Beursplein, de Dam, het Muntplein en de Albert Cuyp.

Deze Rode Loper moet worden heringericht met als doel: de schaarse ruimte voor de diverse vervoersmodaliteiten herverdelen met prioriteit bij ruimte voor de (groeiende aantallen) voetgangers. Een lastige vraag in het geheel is dan: Waar kunnen bewoners, bezoekers en werknemers hun fiets nog parkeren? De gemeente Amsterdam heeft ons gevraagd om voor de verschillende deelgebieden (straten en pleinen) van de Rode Loper een advies op te stellen met een concrete uitwerking van type voorzieningen (nietjes, vakken, inpandig, ondergronds etc.), precieze locaties en in te stellen regime (tijdsduur, beheer, coaching, bewaking, handhaving). Onze aanpak kent vier stappen: dilemma’s concretiseren en afpellen; realistisch-extreme varianten verwoorden, berekenen en tekenen; keuzes maken; effectieve oplossingen uitwerken die financieel en politiek haalbaar zijn. Een uitdagende klus!

 

 

Waddinxveen: fietsnetwerk en prioritering maatregelen

Waddinxveen: fietsnetwerk en prioritering maatregelen

 • Datum: 09/10/2012

De gemeente Waddinxveen werkt aan een nieuwe verkeersvisie. Een van de ambities is het stimuleren van het fietsgebruik. Daarom wil de gemeente zijn fietsvoorzieningen en -routes logisch, veilig en comfortabel inrichten. Momenteel heeft de gemeente onvoldoende inzicht in het fietsgebruik, de kwaliteit van de routes en mogelijke knelpunten. Wij zullen op basis van beschikbare documentatie, gesprekken met belanghebbenden en eigen analyse een fietsnetwerk uitwerken en de belangrijkste knelpunten voor de fietser in kaart brengen. De routes zullen vervolgens aan een inspectie worden onderworpen, uitmondend in een geprioriteerde lijst met wenselijke maatregelen ter verbetering van de veiligheid en het comfort van de fietser in Waddinxveen.