Onderzoek

Onderzoek

We hebben een ruime ervaring in het verrichten van onderzoek en diepgaande analyses, o.a. op gebied van auto- en fietsmobiliteit, verkeersveiligheid en openbaar vervoer. Het betreft soms kwantitatief onderzoek, maar meestal kwalitatief onderzoek. Daarbij maken we gebruik van diverse onderzoeksmethoden en technieken.

Kwantitatief onderzoek deden we o.a. naar alternatieven voor autogebruikers van het hoofdwegennet, naar ongevallen met fietsers op voorrangskruispunten, naar fietsinvesteringen van decentrale overheden, naar fietsparkeervoorzieningen bij Amsterdam CS en Leiden CS, naar dodelijke ongevallen op rijkswegen, naar ernstige ongevallen met jonge beginnende bestuurders, naar het fietspotentieel op bedrijventerreinen in Zuid-Holland en naar de effectiviteit van vervoermanagement maatregelen van bedrijven.

Voorbeelden van meer kwalitatief onderzoek:

- op het gebied van fietsverkeer: onderzoek voor Ontwerpwijzer Fietsverkeer en Leidraad Fietsparkeren; onderzoek naar verklaring van fietsgebruik; analyse van doelgroepen in fietsbeleid; analyse van fietsbeleid van Brabantse gemeenten; analyse mogelijke locaties fietstunnels in Goes; haalbaarheid fietsbrug over kanaal in Middelburg; analyse fietsen in centrum van Hardenberg

- op het gebied van verkeersveiligheid: onderzoek naar verkeersveiligheid van 30- en 60 km zones; onderzoek naar effecten van e-Call; onderzoek naar maatregelen verkeersveiligheid stationsbrug Middelburg; analyse sluipverkeer nabij Goes; beoordeling fietsveiligheid tracé's Rijn-Gouwelijn; onderzoek naar de kerntaken van ROV's

- op het gebied van openbaar vervoer: onderzoek naar kenmerken van transferpunten; onderzoek naar fiets in voor- en natransport van trein en bus; onderzoek naar bestuurlijk draagvlak voor een spoorlijn langs de A27; onderzoek naar de invulling van OV-concessiebeheer; verkenning van de toegankelijkheid van spoorvervoer;

- op het gebied van integraal verkeersbeleid: onderzoek naar effecten functiemenging op verkeer; analyse van alternatieven bij werkzaamheden aan snelwegen; onderzoek naar effectiviteit van vervoer/mobiliteitsmanagement maatregelen; analyse van fietspotentieel bedrijventerreinen; onderzoek naar centrum-parkeren in Heerde; onderzoek naar burgerinspraak in MER-studies; onderzoek naar mobiliteitsmanagement als onderdeel van gemeentelijk verkeersbeleid.