Integraal verkeersbeleid

Integraal verkeersbeleid

Verkeersbeleid gaat over bereikbaarheid, verkeersveiligheid, leefbaarheid; over auto, fiets en OV; over infrastructuur en gedragsbeïnvloeding; en kan niet meer los gezien worden van ruimtelijke ontwikkeling, stedenbouw en economie. Kortom, goed verkeersbeleid is integraal.

Op Landelijk niveau hebben we voor het ministerie van Verkeer en Waterstaat diverse onderzoeken verricht naar de invloed van verkeer op ruimtelijke planprocessen en vice versa. We brachten adviezen uit over het locatie- en knooppuntenbeleid van de gezamenlijke ministeries van VROM en V&W. Ook werden we landelijk en provinciaal diverse malen om advies gevraagd bij de ontwikkeling van een stimulerend beleid op het gebied van vervoermanagement, later verbreed naar mobiliteitsmanagement. Voor VNO/NCW en MKB-Nederland ontwikkelden we het Basispakket Vervoermanagement voor bedrijven. In die periode kwam ook de term mobiliteitsmanagement steeds meer in zwang. Voor het Kennisplatform Verkeer en Vervoer maakten we overzichten van de aanpak en effecten van verschillende typen mobiliteitsmanagement maatregelen. We verzorgen voor KpVV ook de Europaverkenner met artikelen over resultaten van Europese kennisprogramma’s op het gebied van mobiliteit en mobiliteitsbeleid.

Op Provinciaal en Regionaal niveau hebben we in 2001 in opdracht van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer de gebiedsgewijze aanpak van een groot aantal verkeersprojecten geanalyseerd op verschillende gebiedsniveaus. Voor het Kennisplatform Verdi inventariseerden we verkeersplannen van meer dan 100 gemeenten en van de 12 provincies en 7 stadsregio’s in Nederland. Zo ontstond een breed beeld van de inhoud van integraal verkeers- en vervoersbeleid in Nederland. Voor de provincie Noord-Brabant hebben we de gebiedsgerichte aanpak van de GGA-regio Midden-Brabant geëvalueerd. De provincies Overijssel en Flevoland hielpen we bij het ontwikkelen van het BDU-beleid. Voor de provincie Zuid-Holland schreven we mee aan het provinciale beleidsplan vervoermanagement, evalueerden de regeling bedrijfsvervoer en onderzochten de bereikbaarheid van Zuid-Hollandse bedrijventerreinen.

Op Lokaal niveau werkten we ook mee aan integraal verkeersbeleid: voor de gemeenten Goes, Heerde en Nunspeet maakten we het GVVP. Voor de gemeente Den Haag werkten we een verkeersvisie uit op lopen, fietsen en verblijven in de wijk Transvaal. De gemeenten Hardenberg en Heerde adviseerden we over de aanwezigheid van auto’s en fietsers in het centrum. Tenslotte beoordelen we vele lokale ruimtelijke en verkeersplannen als lid van de Commissie MER.